Adroddiad Gwella Blynyddol ar Gyngor Sir Ynys Môn 2013

dydd Iau, Mawrth 28, 2013 - 12:00yb

Heddiw, mae'r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi ei Adroddiad Gwella Blynyddol ar Gyngor Sir Ynys Môn.

Yn ystod mis Mawrth a mis Ebrill 2013, caiff Adroddiadau Gwella Blynyddol eu cyhoeddi ar gyfer pob un o'r 28 o awdurdodau lleol, sy'n cynnwys cynghorau lleol, parciau cenedlaethol a gwasanaethau tân ac achub yng Nghymru. Mae'r adroddiadau yn ystyried sut mae awdurdodau lleol yn cynllunio ar gyfer gwella a darparu eu gwasanaethau.

Mae'r Archwilydd Cyffredinol hefyd wedi defnyddio gwaith arolygiaethau perthnasol eraill yng Nghymru, Estyn, ac Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru; ynghyd â gwaith a wnaed ar ran Swyddfa Archwilio Cymru, wrth baratoi'r adroddiad hwn.

Mae'r adroddiadau hefyd yn nodi'r cynnydd y mae pob awdurdod wedi'i wneud ers i'r Archwilydd Cyffredinol gyhoeddi ei Adroddiad Gwella Blynyddol diwethaf, gan ystyried hunanasesiad yr Awdurdod ei hun.

Datganiadau i'r wasg

Heddiw, mae'r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi ei Adroddiad Gwella Blynyddol ar Gyngor Sir Ynys Môn.

Yn ystod mis Mawrth a mis Ebrill 2013, caiff Adroddiadau Gwella Blynyddol eu cyhoeddi ar gyfer pob un o'r 28 o awdurdodau lleol, sy'n cynnwys cynghorau lleol, parciau cenedlaethol a gwasanaethau tân ac achub yng Nghymru. Mae'r adroddiadau yn ystyried sut mae awdurdodau lleol yn cynllunio ar gyfer gwella a darparu eu gwasanaethau.

Mae'r Archwilydd Cyffredinol hefyd wedi defnyddio gwaith arolygiaethau perthnasol eraill yng Nghymru, Estyn, ac Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru; ynghyd â gwaith a wnaed ar ran Swyddfa Archwilio Cymru, wrth baratoi'r adroddiad hwn.

Mae'r adroddiadau hefyd yn nodi'r cynnydd y mae pob awdurdod wedi'i wneud ers i'r Archwilydd Cyffredinol gyhoeddi ei Adroddiad Gwella Blynyddol diwethaf, gan ystyried hunanasesiad yr Awdurdod ei hun.

Nodiadau i Olygyddion:

O dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009, rhaid i'r Archwilydd Cyffredinol gyflwyno adroddiad bob blwyddyn ar ba mor dda y mae cynghorau, awdurdodau tân ac achub a pharciau cenedlaethol Cymru yn cynllunio ar gyfer gwella ac yn darparu eu gwasanaethau.
Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn awyddus i wybod a yw'r adroddiad yn darparu'r wybodaeth y mae'r darllenydd ei angen ac os yw'n hawdd i'w ddeall. Lleisiwch eich barn drwy anfon ebost at info@wao.gov.uk neu ysgrifennu atom yn 24 Heol y Gadeirlan, Caerdydd, CF11 9LJ

Nod Swyddfa Archwilio Cymru yw hybu gwelliannau fel y gall pobl Cymru gael budd o wasanaethau cyhoeddus atebol sydd wedi'u rheoli'n dda ac sy'n cynnig y gwerth gorau posibl am arian. Mae hefyd yn ymrwymedig i nodi a lledaenu arfer da ym mhob rhan o'r sector cyhoeddus yng Nghymru.