Strategaeth dair blynedd yn adeiladu ar adborth rhanddeiliaid

dydd Llun, Ebrill 8, 2013 - 12:00yb

Archwilydd Cyffredinol Cymru yn cyhoeddi strategaeth 2013-2016

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi cyhoeddi heddiw ei 'Strategaeth i Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru 2013-2016'.

Esboniodd Mr Huw Vaughan Thomas:

"Fy ngweledigaeth, fel Archwilydd Cyffredinol Cymru, yw i bobl Cymru fod yn glir ynghylch sut y caiff arian cyhoeddus ei wario ar eu rhan. Rwyf am i Swyddfa Archwilio Cymru gael ei chydnabod fel sefydliad effeithiol a reolir yn dda sy'n cynnig gwybodaeth ddefnyddiol ac anogaeth i gyrff cyhoeddus ar sut y gallant wella gwasanaethau.

"Mae ein strategaeth yn adeiladu ar yr adborth a gawn gan ystod eang o randdeiliaid, ar yr hyn a fyddai'n galluogi Swyddfa Archwilio Cymru i chwarae ei rhan lawn yn y gwaith o gefnogi gwasanaethau cyhoeddus atebol a reolir yn dda sy'n sicrhau'r gwerth gorau posibl am arian i bobl Cymru."

Datganiadau i'r wasg

Archwilydd Cyffredinol Cymru yn cyhoeddi strategaeth 2013-2016

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi cyhoeddi heddiw ei 'Strategaeth i Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru 2013-2016'.

Esboniodd Mr Huw Vaughan Thomas: "Fy ngweledigaeth, fel Archwilydd Cyffredinol Cymru, yw i bobl Cymru fod yn glir ynghylch sut y caiff arian cyhoeddus ei wario ar eu rhan. Rwyf am i Swyddfa Archwilio Cymru gael ei chydnabod fel sefydliad effeithiol a reolir yn dda sy'n cynnig gwybodaeth ddefnyddiol ac anogaeth i gyrff cyhoeddus ar sut y gallant wella gwasanaethau.

"Mae ein strategaeth yn adeiladu ar yr adborth a gawn gan ystod eang o randdeiliaid, ar yr hyn a fyddai'n galluogi Swyddfa Archwilio Cymru i chwarae ei rhan lawn yn y gwaith o gefnogi gwasanaethau cyhoeddus atebol a reolir yn dda sy'n sicrhau'r gwerth gorau posibl am arian i bobl Cymru."

Ar ôl cwblhau dadansoddiad o'r amgylchedd y mae gwasanaethau cyhoeddus Cymru yn gweithredu ynddo, ymgynghorodd yr Archwilydd Cyffredinol ar chwe phrif flaenoriaeth strategol a fyddai'n diffinio dull Swyddfa Archwilio Cymru o gynnal archwiliadau cyhoeddus tan 2016:

  • Ymgymryd â gwaith archwilio gyda phwyslais ar galedi
  • Gwella ein gwaith ar feincnodi a chymharu perfformiad, rhannu gwybodaeth archwilio a chyfnewid arfer da
  • Rhoi mwy o sicrwydd ynghylch effeithiolrwydd trefniadau llywodraethu a materion eraill sydd o ddiddordeb i'r cyhoedd
  • Cyflwyno adroddiadau mwy cynhwysfawr ar ddatblygu cynaliadwy, gan gynnwys adroddiadau ar gydraddoldeb a'r defnydd o'r iaith Gymraeg
  • Gweithio'n agosach gyda chyrff adolygu allanol eraill a gwella'r ffordd rydym yn rhedeg ein busnes yn ystod cyfnod pontio
  • Codi ymwybyddiaeth o waith Swyddfa Archwilio Cymru a chynyddu diddordeb ynddo, gan gynnwys drwy ddefnyddio technoleg gwybodaeth yn fwy effeithiol.

Aeth Archwilydd Cyffredinol Cymru yn ei flaen i ddweud:

"Rydym wedi addasu rhai elfennau o'r Strategaeth yng ngoleuni'r sylwadau defnyddiol iawn a gawsom. Mae'r newidiadau yn golygu bod ffocws manylach yn awr ar rai materion allweddol megis rôl partneriaethau o ran cyflawni.

"Rydym hefyd wedi datblygu cyfres o fesurau llwyddiant y gallwn ni, ac eraill, eu defnyddio er mwyn gwerthuso ein cynnydd o ran cyflawni'r Strategaeth. Byddwn yn comisiynu cymorth allanol i werthuso'r cynnydd hwn a'r effaith a wnawn i ddinasyddion."

DIWEDD

Nodiadau i Olygyddion:

  • Yr Archwilydd Cyffredinol a'r archwilwyr a benodir ganddo mewn llywodraeth leol yw archwilwyr allanol statudol annibynnol y rhan fwyaf o'r sector cyhoeddus yng Nghymru. Maent yn gyfrifol am gynnal archwiliadau blynyddol o'r rhan fwyaf o'r arian cyhoeddus a gaiff ei wario yng Nghymru, gan gynnwys y £15 biliwn a ddyfernir yn flynyddol gan y Cynulliad Cenedlaethol.

  • Mae Llywodraeth Cymru yn trosglwyddo elfennau o'r arian hwn i'r GIG yng Nghymru (dros £5 biliwn) ac i lywodraeth leol (dros £4 biliwn).
  • Nod Swyddfa Archwilio Cymru yw sicrhau bod pobl Cymru yn gwybod a yw arian cyhoeddus yn cael ei reoli'n ddoeth a bod cyrff cyhoeddus yng Nghymru yn deall sut i wella canlyniadau.