Newyddion

News pane

Cyngor Sir Penfro yn cydnabod ei fod angen strategaeth newydd

7 Rhag 2015 - 4:49yp

A threfniadau gwell i gyflawni ei flaenoriaethau 

Cyflawni â llai - Gwasanaethau Hamdden

3 Rhag 2015 - 9:35yb

Rhai cynghorau'n dal i fod yn rhy araf wrth wireddu cyfleoedd i leihau gwariant ar wasanaethau hamdden 

Cyngor Sir Ynys Môn yn gwneud cynnydd da wrth gryfhau trefniadau a gwella gwasanaethau

2 Rhag 2015 - 11:42yb

Ond mae angen mwy o waith er mwyn defnyddio staff ac adnoddau eraill yn fwy strategol 

Swyddfa Archwilio Cymru yn cyhoeddi adolygiad o'r cynnydd o ran ei hymagwedd at gydraddoldeb

30 Tach 2015 - 10:58yb

Mae'r adroddiad ar y cyd cyntaf gan Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru yn amlygu cynnydd da o ran cyflawni amcanion y Cynllun Cydraddoldeb Strategol ar y Cyd. 

Lansio arolwg o ddewisiadau ieithyddol y cyrff a archwilir gennym

30 Hyd 2015 - 11:50yb

Rydyn ni wedi cyhoeddi arolwg dewis iaith yn gofyn i’r cyrff rydym yn eu harchwilio i ddatgan ym mha iaith y byddai'n well ganddynt dderbyn dogfennau a gwasanaethau oddi wrthym ni.

Gwasanaethau cynllunio – Cyhoeddi adroddiadau ar gyfer y 3 o Barciau Cenedlaethol Cymru

30 Hyd 2015 - 9:28yb

Rydym wedi cynnal gwaith ym mhob un o’r tri awdurdod parc cenedlaethol yng Nghymru i asesu i ba raddau yr oeddynt yn darparu gwasanaethau cynllunio effeithiol gyda llai o arian.

 

Mae angen i’r sector cyhoeddus yng Nghymru newid ei ffocws i gynnal annibyniaeth pobl hŷn

15 Hyd 2015 - 8:38yb

Mae llawer o wasanaethau ataliol yn cael eu tanbrisio gan godi pryderon y bydd y galw am wasanaethau iechyd a chymdeithasol yn parhau i gynyddu

Pa mor ddiogel yw eich cymuned?

12 Hyd 2015 - 4:53yp

Lansio arolwg o ddinasyddion ynglŷn â diogelwch cymunedol.

Cynghorau tref a chymuned yng Nghymru yn dangos gwelliant o ran cyflwyno'u cyfrifon yn brydlon

16 Medi 2015 - 12:01yb

Fodd bynnag, mae nifer y barnau archwilio amodol a methiannau o ran llywodraethu ariannol yn dal i fod yn rhy uchel 

Tîm staff yn paratoi i fynd i’r afael â Her Llwybr Arfordir Cymru

11 Medi 2015 - 4:43yp

Mae rhai o'n cyd-weithwyr yn Swyddfa Archwilio Cymru yn bwriadu cerdded ar hyd llwybr arfordirol cyfan Cymru y penwythnos hwn er budd yr elusen, Cross Roads Care.

Tudalennau