Newyddion

News pane

Pwysau i'r Dyfodol ar Wasanaethau Cyhoeddus Cymreig

26 Medi 2013 - 12:00yb

Awdur yr adroddiad gan Wasanaethau Cyhoeddus Cymru 2025 yw ein cydweithiwr Mark Jeffs. Mae'n Arweiniwr Archwilio Perfformiad yn Swyddfa Archwilio Cymru sydd ar secondiad rhan amser gyda'r fforwm meddwl.

Llywodraeth leol Cymru yn gwella'i threfniadau ar gyfer cynllunio, darparu ac adrodd ar welliannau

26 Medi 2013 - 12:00yb

Ond mae angen gwneud mwy o gymariaethau er mwyn i bobl Cymru allu barnu cynnydd drostynt eu hunain, meddai Archwilydd Cyffredinol Cymru

Archwilydd Cyffredinol Cymru yn cyhoeddi adroddiad asesu corfforaethol ar awdurdod lleol Cyngor Dinas Casnewydd

19 Medi 2013 - 12:00yb

'Adeg dyngedfennol' i Gyngor Casnewydd ar ei daith tuag at welliant

Absenoldeb athrawon yn llesteirio cynnydd disgyblion

17 Medi 2013 - 12:00yb

Adroddiadau Swyddfa Archwilio Cymru ac Estyn yn tynnu sylw at ddibyniaeth gynyddol ar staff cynorthwyol a staff cyflenwi yn yr ystafell ddosbarth  

Gormod o gynghorau tref a chymuned Cymru yn dal i fethu bodloni'r safonau ariannol

13 Medi 2013 - 12:00yb

Gwendidau systemig o ran rheoli ariannol a llywodraethu yn parhau, yn ôl Archwilydd Cyffredinol Cymru

Angen Gwelliant Parhaus i Fynd i'r Afael â'r Pwysau ar Wasanaethau Gofal Heb Ei Drefnu

12 Medi 2013 - 12:00yb

Gyda'i gilydd, mae cynnydd yn y galw, heriau'n ymwneud â'r gweithlu a phroblemau gyda llif cleifion drwy ysbytai acíwt wedi rhoi pwysau sylweddol ar wasanaethau gofal heb ei drefnu yng Nghymru

Archwilydd Cyffredinol Cymru yn cyhoeddi'i Adroddiad Gwella Blynyddol 2012-13 ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

10 Medi 2013 - 12:00yb

Mae rhai gwasanaethau'n gwella, ond mae gwendidau llywodraethu difrifol yn bryder mawr ac yn galw am arolygiad llywodraethu corfforaethol.

Cyrff y GIG yng Nghymru yn llwyddo i fantoli'r gyllideb yn 2012-13

16 Gorff 2013 - 12:00yb

Ond mae gostyngiadau o ran y gwasanaethau a ddarperir mewn rhai meysydd allweddol ac mae heriau ariannol sylweddol a heriau sylweddol o ran gwasanaethau yn y dyfodol

Wal gerrig a llwybr o flaen coed a bryniau

Yr Archwilydd Cyffredinol yn cyhoeddi Adroddiad Gwella Blynyddol ar Gyngor Castell-nedd Port Talbot

12 Gorff 2013 - 12:00yb

Heddiw, mae'r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi ei adroddiad Gwella Blynyddol ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot.

Tudalennau