Yr Archwilydd Cyffredinol Yn Tynnu Sylw At Arferion Da O Ran Amseroedd Aros Gofal Dewisol

12 Maw 2015 - 1:29yp

Yn dilyn ei adroddiad beirniadol ar amseroedd aros y GIG, mae Swyddfa Archwilio Cymru yn cyhoeddi Crynodeb o Arferion da ac Addawol, Rhestr Wirio ar gyfer byrddau iechyd a chanlyniadau’r arolwg cleifion

Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn falch o gyhoeddi tri chynnyrch newydd heddiw gyda’r nod o helpu’r GIG yng Nghymru i wella’r ffordd y mae’n rheoli gwasanaethau gofal dewisol. Mae ein Crynodeb o Arferion Da ac Addawol yn tynnu sylw at astudiaethau achos a gweithgareddau a gynhaliwyd gan y GIG yng Nghymru gan gynnwys:

  • Cyflwyno Teledermatoleg sydd wedi arwain at fwy o gleifion yn cael eu trin gan feddyg teulu yn hytrach na disgwyl am atgyfeiriad i’r adran cleifion allanol (tudalen 13).
  • Ailfodelu modelau clinigau cleifion allanol er mwyn lleihau nifer yr atgyfeiriadau at arbenigwyr ysbyty (tudalennau 17 a 18).
  • Cyflwyno’r broses o weithwyr proffesiynol meddygol a chleifion yn rhannu penderfyniadau (tudalen 22).

Aethpwyd ati i edrych y tu hwnt i Gymru er mwyn dod o hyd i arferion sy’n dangos y ffordd i fyrddau iechyd yng Nghymru. Yn benodol, ystyriwyd enghreifftiau sy’n dangos sut mae rhai egwyddorion ‘gofal iechyd darbodus’ wedi cael eu defnyddio mewn rhannau eraill o’r byd. Mae’r rhain yn cynnwys:

  • Yr ‘arloesedd darbodus’ a ddefnyddiwyd i ddarparu gofal y galon sydd o ansawdd uchel ac yn isel o ran cost yn Bangalore, India (tudalen 21).
  • Y “system Nuka” – gofal iechyd o Anchorage, Alaska (tudalen 23).

Ychwanegodd Huw Vaughan Thomas, Archwilydd Cyffredinol Cymru:

Rydw i wrth fy modd cyflwyno’r Crynodeb o Arferion Da ac Addawol gan ei fod yn gyfle i dynnu sylw at rywfaint o’r gwaith y mae byrddau iechyd yn ei wneud er mwyn gwella gofal dewisol yng Nghymru. Mae’n bwysig bod byrddau iechyd yn dysgu oddi wrth ei gilydd yn ogystal â throi at enghreifftiau cenedlaethol ysbrydoledig.   

Rydym am i fyrddau iechyd ddysgu o ganfyddiadau manwl ein harolwg - ac adeiladu ar brofiadau cadarnhaol llawer o gleifion a hefyd i fyfyrio ar y pryderon yr oedd lleiafswm sylweddol yn eu mynegi.

Law yn llaw â’r Crynodeb, rydym yn cyhoeddi rhestr wirio er mwyn help cyrff y GIG i roi eu perfformiad ar brawf. Mae’n nodi rhai o’r prif gwestiynau y dylai byrddau iechyd eu gofyn am eu dulliau gofal dewisol. Rydym yn bwriadu cynnal gweithdai gydag aelodau annibynnol byrddau iechyd yn ddiweddarach yn y flwyddyn: gan ddefnyddio’r Crynodeb a’r Rhestr Wirio i’w cefnogi yn eu rôl o herio’r GIG i wneud yn well a gwella amseroedd aros ar gyfer cleifion.

Rydym yn cyhoeddi canlyniadau manwl ein harolwg cleifion hefyd er mwyn rhoi darlun cliriach o brofiadau cleifion - y da a’r drwg - o fod ar restr aros.