Yr Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru yn gosod eu Cynllun ar gyfer 2017-18

dydd Mercher, Mawrth 29, 2017 - 4:34yp

Heddiw, mae'r Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru wedi cyhoeddi eu Cynllun Blynyddol ar gyfer 2017-18, sy’n nodi sut y byddent yn cyflawni’r cynllun a’i amcanion. 

Mae’r Cynllun Blynyddol ar gyfer 2017-18 yn adeiladu ar yr adborth y cawsom gan amrywiaeth eang o randdeiliaid i’r ddogfen ymgynghori ddiweddar Strategaeth ddrafft i Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru 2017-2020. 

Ochr yn ochr â nifer o ddiwygiadau allweddol i’n rhaglenni gwaith, rydym wedi darparu disgrifiad o’r ffactorau yr ydym ni a’n rhanddeiliaid yn credu y bydd yn cael y dylanwad mwyaf dros y ffordd yr ydym yn cyflawni ein gwaith dros y tair blynedd nesaf, ac wedi ailddiffinio themâu strategol sy’n sail i sut y byddwn yn ymateb i’r amgylchedd hwnnw a chyflawni ein nod a’n hamcanion. 

Yn eu rhagair, amlygodd yr Archwilydd Cyffredinol a chadeirydd Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru pedwar maes allweddol o ffocws ar gyfer y flwyddyn i ddod:

  • datblygu dull gweithredu i gyflawni dyletswyddau’r Archwilydd Cyffredinol o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 [Agorir mewn ffenest newydd] yn effeithiol;
  • addasu ein model ar gyfer y defnydd o adnoddau archwilio wrth baratoi ar gyfer cyflwyno cau cyfrifon Llywodraeth Leol yn gyflymach;
  • symleiddio a gwella cost-effeithiolrwydd ein trefniadau cyllido; a
  • pharhau i gymryd camau i gefnogi rheolaeth ariannol sector cyhoeddus cryf mewn cyfnod o gyni parhaus.