Y Fenter Twyll Yn Nodi £4 Miliwn O Achosion O Dwyll A Gordaliadau Yng Nghymru

11 Meh 2014 - 12:20yp

Mae'r ymarfer gwrth-dwyll cenedlaethol diweddaraf a gynhelir bob dwy flynedd wedi helpu cyrff cyhoeddus yng Nghymru i nodi gwerth £4 miliwn o achosion o dwyll a thaliadau gwallus, a £229m ledled y DU, yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd gan Archwilydd Cy

Gyda gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru yn wynebu eu her fwyaf ers cenhedlaeth ac yn wynebu gostyngiadau sylweddol o ran cyllidebau mewn termau real yn ystod y blynyddoedd nesaf, mae bellach yn hanfodol bod cyrff cyhoeddus yn gweithio i gael gwared ar wastraff ac aneffeithlonrwydd o fewn eu gwasanaethau presennol.

Dywedodd Archwilydd Cyffredinol Cymru, Huw Vaughan Thomas, heddiw:

Mae canlyniadau cadarnhaol adroddiad diweddaraf y Fenter Twyll Genedlaethol unwaith eto yn tynnu sylw at bwysigrwydd a pherthnasedd y cynllun i drechu twyll yn y sector cyhoeddus. Mae twyll yn fater difrifol gan ei fod yn effeithio ar yr arian sydd ar gael i ddarparu'r gwasanaethau y mae pob un ohonom yn dibynnu arnynt.

Byddwn yn parhau i chwilio am setiau data newydd a meysydd paru newydd er mwyn gwella ein gallu i drechu twyll. Mae'n siomedig, er gwaethaf hanes profedig y Fenter o sicrhau arbedion, nad oes mwy o sefydliadau sy'n cael arian cyhoeddus yng Nghymru yn cymryd rhan yn wirfoddol. Byddwn yn annog pob corff yn y sector cyhoeddus (neu yn wir, unrhyw sefydliad) i gysylltu â Swyddfa Archwilio Cymru i drafod buddiannau cymryd rhan yn y Fenter

Cyflwynwyd y Fenter Twyll Genedlaethol yn 1996 ac mae'n paru data ar draws sefydliadau a systemau er mwyn helpu cyrff cyhoeddus i nodi hawliadau a thrafodion a allai fod yn dwyllodrus neu'n wallus. Hyd yn hyn, mae'r ymarfer hwn wedi canfod achosion o dwyll a gordaliadau gwerth £26 miliwn yng Nghymru, a £1.17 biliwn ledled y DU.

Yn ogystal â'r £4 miliwn a nodwyd yn ystod cylch 2012/13, mae'r data hyn hefyd wedi arwain at erlyn 40 o bobl yn llwyddiannus am droseddau yn ymwneud â thwyll ac at sancsiynau mewn 73 o achosion eraill.

Cymerodd 43 o gyrff sector cyhoeddus yng Nghymru ran yn yr ymarfer, gan gynnwys awdurdodau lleol, awdurdodau'r heddlu, awdurdodau tân, cyrff y GIG, yr Ymddiriedolaeth Brawf, Llywodraeth Cymru, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Glyndwr, Swyddfa Archwilio Cymru ac archwilwyr eraill o fewn y sector cyhoeddus.