Taliadau Optio Allan O Gynllun Pensiwn Yng Nghyngor Sir Penfro Yn ‘Anghyfreithlon’

29 Ion 2014 - 5:13yp

Yr Archwilydd Penodedig yn cyhoeddi adroddiad er budd y cyhoedd

Roedd y penderfyniad i ganiatáu i rai uwch swyddogion yng Nghyngor Sir Penfro i dderbyn taliadau i gyfateb â chyfraniadau pensiwn y cyflogwr os ydynt yn optio allan o’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol - i osgoi rhwymedigaethau posibl o ran treth - yn ‘anghyfreithlon’. Ac roedd y taliadau a wnaed yn dilyn hynny - er mwyn iddynt allu gwneud eu trefniadau eu hunain i gynilo ar gyfer ymddeol - hefyd yn groes i’r gyfraith, yn ôl yr Archwilydd Penodedig, Anthony Barrett.

Mae ei Adroddiad er Budd y Cyhoedd, a gyhoeddir heddiw, yn dod i’r casgliad bod y penderfyniadau’n anghyfreithlon am nifer o resymau:

  • Nid oes gan y Cyngor y pŵer i dalu staff i leihau effaith deddfwriaeth pensiynau.
  • Wrth ddod i benderfyniad, ni chafodd ystyriaethau perthnasol eu hystyried (sy’n groes i egwyddorion Wednesbury).
  • Methodd y cyngor â rhoi sylw dyledus i ddyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus.
  • Roedd y penderfyniad yn gyfystyr â gwahaniaethu anuniongyrchol.
  • Roedd uwch swyddogion oedd â buddiant personol ac ariannol anghymwys yn y penderfyniad wedi cyfrannu at y broses benderfynu.

Meddai’r Archwilydd Penodedig a’r Dirprwy Archwilydd Cyffredinol, Anthony Barrett, heddiw:

Mae Cyngor Sir Penfro wedi ymddwyn yn anghyfreithlon ac mae angen diddymu ei benderfyniad ynglŷn ag optio allan o’r cynllun pensiwn ac atal unrhyw daliadau pellach i uwch swyddogion ar frys. Dylai’r cyhoedd allu disgwyl prosesau penderfynu o’r safon uchaf mewn awdurdodau lleol a nawr mae’n rhaid i’r Cyngor fynd i’r afael â’r gwendidau gweithredol rwyf wedi eu nodi yn fy adroddiad. Mae angen iddo ddangos i’w etholwyr ei fod yn gweithredu yn unol â’r gyfraith ac egwyddorion llywodraethu da.

Erbyn diwedd mis Mawrth 2014 disgwylir y bydd cyfanswm o £51,011 wedi’i dalu i’r Prif Weithredwr ac un uwch Swyddog arall.

Mae adroddiad heddiw hefyd yn dod i’r casgliad nad oedd y taliad a wnaethpwyd yn cyd-fynd â phenderfyniad Pwyllgor Uwch Staff y Cyngor, sef na fyddai’r trefniant yn arwain at unrhyw gostau ychwanegol i’r Cyngor.