Swyddfa Archwilio Cymru yn cyhoeddi adolygiad o'r cynnydd o ran ei hymagwedd at gydraddoldeb

30 Tach 2015 - 10:58yb

Mae'r adroddiad ar y cyd cyntaf gan Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru yn amlygu cynnydd da o ran cyflawni amcanion y Cynllun Cydraddoldeb Strategol ar y Cyd. 

Yn 2014-15, datblygodd Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru raglen ddiwygiedig o waith i helpu i sicrhau bod y trefniadau angenrheidiol ar waith er mwyn inni gyflawni eu dyletswyddau a'u hamcanion cydraddoldeb yn llawn. Trwy gydol y flwyddyn rydym wedi gwneud cynnydd da o ran cyflawni'r amcanion hyn o ran y Cynllun Cydraddoldeb Strategol, yn cynnwys sefydlu trefniadau gwell er mwyn ceisio ac ystyried sylwadau'r bobl sy'n cynrychioli buddiannau grwpiau a ddiogelir, ac adolygu ein fframwaith o gwestiynau monitro amrywiaeth a chategorïau i adlewyrchu'n well yr arfer gorau presennol a chanllawiau a gyhoeddwyd yn ddiweddar.

Hefyd mae'r adroddiad yn tynnu sylw at y gwaith pellach sydd i'w wneud yn 2015-16 gan gynnwys archwiliad cyflog cyfartal, ymdrechion pellach i sicrhau hygyrchedd ein gwefan a'n safle, gan helaethu'r ymgysylltu rydym yn ei wneud â'r cyhoedd, ac integreiddio hawliau dynol ac ystyriaethau cydraddoldeb yn fwy llawn yn ein gwaith.