Mae Gan fro Morgannwg weledigaeth glir o ran yr hyn y mae am ei gyflawni

24 Awst 2016 - 2:12yp

Mae'r gwaith presennol yn helpu i sicrhau bod y cyngor 'mewn sefyllfa dda i barhau i sicrhau gwelliant'

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi derbyn adroddiad Asesu Corfforaethol cadarnhaol heddiw sydd wedi dod i'r casgliad bod ganddo 'weledigaeth glir o ran yr hyn y mae am ei gyflawni, ac mae'n gwneud newidiadau cadarnhaol a ddylai sicrhau ei fod mewn sefyllfa dda i barhau i sicrhau gwelliant’

Mae'r asesiad yn edrych ar sefyllfa pob awdurdod lleol yng Nghymru i gyflawni ei flaenoriaethau a'i ganlyniadau i ddinasyddion. Mae adroddiad eleni ar gyfer Bro Morgannwg yn gadarnhaol iawn ac mae'n edrych yn agos ar ei gynlluniau ar gyfer cyflawni blaenoriaethau'r Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2016-20.

O'r canfyddiadau hyn mae ein hadroddiad yn nodi'r canlynol yn benodol:

  • gweledigaeth glir y cyngor;
  • arweinyddiaeth effeithiol yn ategu’r agenda newid; a
  • gwella trefniadau rheoli perfformiad.

Mae'r adroddiad yn nodi rhai meysydd i'w gwella, gan ganolbwyntio'n benodol ar ymgorffori gwelliannau rheoli perfformiad arfaethedig, mireinio cynlluniau arbedion ariannol, a rheoli asedau yn ogystal â sicrhau bod gwasanaethau TGCh yn cefnogi'r agenda newid yn llawn.

Dywedodd Archwilydd Cyffredinol Cymru, Huw Vaughan Thomas, heddiw:

"Mae'n bleser gennyf gyflwyno Asesiad Corfforaethol Bro Morgannwg ar gyfer 2015-16. Mae'n gadarnhaol iawn gweld awdurdod lleol yn derbyn adroddiad mor dda a gweld ei fod wedi ymrwymo i edrych ar ddatblygu gwasanaethau allweddol, megis TGCh, i gyflwyno gwasanaethau mwy effeithlon.

Rwyf yn annog yr awdurdod i barhau â'r safon uchel hon wrth iddo gyflwyno ei newidiadau arfaethedig i wasanaethau allweddol."