Mae Cyngor Sir Y Fflint wedi gwneud cynnydd sylweddol mewn meysydd anodd

10 Maw 2015 - 1:33yp

Ond mae angen iddo gryfhau agweddau ar ei drefniadau  

Mae hanes Cyngor Sir y Fflint o gyflawni yn awgrymu ei fod yn debygol o ymateb yn gadarnhaol i'r heriau mewnol a heriau allanol sylweddol mae'n eu hwynebu, ac mae'n debygol o wneud trefniadau i sicrhau gwelliant parhaus ar gyfer 2015-16. Dyma gasgliad asesiad corfforaethol ac adroddiad gwella blynyddol a gyhoeddir gan yr Archwilydd Cyffredinol heddiw.

Dywedodd Archwilydd Cyffredinol Cymru, Huw Vaughan Thomas heddiw:

Mae Cyngor sir y Fflint wedi gwneud cynnydd sylweddol yn y flwyddyn ddiwethaf i ddatblygu a gwella ei wasanaethau, ond mae angen iddo gryfhau ei broses o wneud penderfyniadau a rhai o'i drefniadau llywodraethu er mwyn iddo ateb yr heriau mewnol ac allanol y mae'n eu hwynebu, a pharhau i ddarparu ei wasanaethau'n effeithiol yn wyneb heriau ariannol pellach.

Mae’r adroddiad yn dod i'r casgliad bod y Cyngor wedi gwneud cynnydd mewn nifer o feysydd anodd dros y flwyddyn ddiwethaf, ac er bod angen i'r Cyngor gryfhau trefniadau mewn rhai agweddau, mae mewn sefyllfa dda i barhau i gyflawni ei flaenoriaethau yn wyneb heriau ariannol pellach.

Mae datblygiadau sylweddol wedi eu gwneud o ran y ffordd y mae'r Cyngor yn defnyddio ei adnoddau. Fodd bynnag, mae angen iddo gydlynu'r elfennau yn fwy systematig. Cafwyd gwelliannau o ran defnydd staff a thechnoleg, gyda'r tîm Adnoddau Dynol yn cwblhau cytundeb statws sengl ac adolygiad cyflog cyfartal y Cyngor, a'r tîm Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh) yn helpu i gyfrannu at well effeithlonrwydd a darparu amrywiaeth ehangach o ffyrdd i gwsmeriaid gael mynediad i wasanaethau. Fodd bynnag, mae'r lefel uchel o ran galw ar AD a TGCh wedi golygu eu bod yn gorfod ymdrin â blaenoriaethau sy'n groes i'w gilydd sydd wedi effeithio ar y broses o gyflawni gwaith arall.

Er gwaethaf datblygiadau mewn nifer o feysydd, erys agweddau ar drefniadau'r Cyngor nad ydynt yn cynorthwyo'n llawn y broses o wneud penderfyniadau a chyflawni blaenoriaethau'r Cyngor y cytunwyd arnynt. Mae strwythurau llywodraethu cadarn yn eu lle yn y rhan fwyaf o feysydd, ond er bod gan y Cyngor set o flaenoriaethau sydd wedi eu datgan yn glir, ac mae'r cynllunio corfforaethol ac adrodd ar berfformiad wedi gwella, mae cynlluniau lefel gwasanaeth yn anghyson o ran eu hansawdd.

Cafodd yr adroddiad fod y Cyngor wedi gwneud cynnydd cyffredinol da yn erbyn ei flaenoriaethau ar gyfer gwella, gyda thystiolaeth o berfformiad cryf ar draws sawl maes gwasanaeth, er bod ei berfformiad yn erbyn rhai dangosyddion cenedlaethol wedi dirywio ychydig. Mae ysgolion yn sir y Fflint yn darparu gwerth da am arian ac mae'r Cyngor yn ceisio sicrhau effeithlonrwydd pellach yn y system addysg. Mae cynnydd da yn cael ei wneud i helpu i liniaru effeithiau toriadau i fudd-daliadau lles ac i leihau tlodi tanwydd, ac mewn gwasanaethau cymdeithasol i oedolion mae'r perfformiad wedi parhau i wella ond bu'r cynnydd ym maes gwasanaethau plant yn llai cyson oherwydd cynnydd yn y galw.

Nid oes unrhyw argymhellion statudol yn yr adroddiad, ond mae’r adroddiad yn cynnwys rhai cynigion ar gyfer gwella gan yr Archwilydd Cyffredinol. Mae’r rhain yn cynnwys cynigion y dylai'r Cyngor:

  • ddatblygu dull cyson at gynllunio busnes, sy'n hyrwyddo perchnogaeth o amcanion a thargedau allweddol gan y staff;
  • gweithredu strategaethau diwygiedig i bobl, TGCh a rheoli asedau sy'n ystyried y goblygiadau ariannol ac yn bwydo i mewn i'r cynllun ariannol tymor canolig;
  • defnyddio'r adolygiad o strwythurau craffu yn y Cyngor i sicrhau y gall pwyllgorau trosolwg a chraffu ychwanegu gwerth i'r broses o wneud penderfyniadau drwy sicrhau bod agendâu'n cyd-fynd â blaenoriaethau a risgiau'r Cyngor; a
  • mabwysiadu dull cyson at reoli risg, a defnyddio'r dull hwn yn ei gynllun arbedion yn y dyfodol.