Mae cyfrifoldebau cymhleth yn tanseilio gwaith cyrff cyhoeddus ar ddiogelwch cymunedol

18 Hyd 2016 - 12:05yb

Mae cyfrifoldebau sy'n newid ynghyd â threfniadau gwaith cymhleth yn creu rhwystrau ar ffordd gweithio ar y cyd yn effeithiol i wella diogelwch cymunedol.

Mae'r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi ei adroddiad cenedlaethol diweddaraf, Diogelwch Cymunedol yng Nghymru, sy'n edrych yn fanwl ar y ffordd y mae Llywodraeth Cymru, Comisiynwyr yr Heddlu a Throsedd ac awdurdodau lleol yn gweithio gyda'i gilydd i wella diogelwch cymunedol.

Mae i'r adroddiad, a gyhoeddir heddiw, bedwar prif gasgliad;

  • Mae cyfrifoldeb sy'n gorgyffwrdd ynghyd ag arweinyddiaeth anghyson yn creu rhwystrau sy'n atal partneriaid rhag cydweithio'n effeithiol;
  • Mae cynllunio ar lefel genedlaethol, ranbarthol a lleol yn ddigyswllt a heb ei gyd-drefnu er mwyn sicrhau bod cyrff cyhoeddus yn canolbwyntio ar y materion pwysicaf;
  • Mae cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer gwaith diogelwch cymunedol yn tyfu ond mae'r gwelliannau hyn yn cael eu gwrthbwyso gan doriadau yng ngrantiau'r Swyddfa Gartref a gostyngiadau gwirioneddol yng nghyllidebau heddluoedd ac awdurdodau lleol; ac
  • Mae'n anodd mesur effaith cyrff cyhoeddus gwahanol o ran ymdrin â diogelwch cymunedol.

Mae'r adroddiad hwn hefyd yn cynnwys canfyddiadau arolwg cyhoeddus Swyddfa Archwilio Cymru, sy'n tynnu sylw at brinder ymgysylltiad effeithiol rhwng cyrff cyhoeddus a dinasyddion a chymunedau lleol wrth bennu eu blaenoriaethau. Mae’r arolwg yn dangos hefyd mai cymysg yw barn dinasyddion Cymru ynghylch pa mor ddiogel y maent yn teimlo.

Er bod yr adroddiad yn amlygu pedair ar ddeg o astudiaethau achos arfer da o bob rhan o Gymru, mae llawer o waith eto i'w wneud gan gyrff cyhoeddus i wella diogelwch cymunedol. Mae'r adroddiad yn gorffen drwy wneud saith argymhelliad, sy'n canolbwyntio o gwmpas gwella cynllunio strategol, gweithio mewn partneriaeth a chyllido diogelwch cymunedol yn ogystal ag ymgysylltu a chyfathrebu’n well â dinasyddion.

Meddai Huw Vaughan Thomas, Archwilydd Cyffredinol Cymru, heddiw: "Mae ein hadroddiad diweddaraf yn ystyried gwaith a pherfformiad y cyrff cyhoeddus sy'n gyfrifol am ddiogelwch cymunedol yng Nghymru - Llywodraeth Cymru, y Swyddfa Gartref, Comisiynwyr yr Heddlu a Throsedd ac awdurdodau lleol. Mae ein hadolygiad yn rhoi dadansoddiad manwl o arferion presennol ac mae'n tynnu sylw at amryw o wendidau yn y trefniadau ar hyn o bryd. O ystyried mor bwysig yw diogelwch cymunedol i ddinasyddion a chymunedau, mae'n bwysig i gyrff cyhoeddus wella'r ffordd y maent yn cydweithio er mwyn ein cadw ni i gyd yn ddiogel ac mae'r argymhellion yr wyf wedi eu gwneud yn canolbwyntio ar fynd i'r afael â'r heriau allweddol yr ydym yn eu hwynebu ar hyn o bryd."