Cyngor Dinas Caerdydd - Gwaith Dilynol ar yr Asesiad Corfforaethol

26 Chwef 2016 - 12:01yb

Mae Cyngor Caerdydd wedi gosod trefniadau gwell yn eu lle ar gyfer ymdrin â phroblemau hirsefydlog, ond mae adroddiad wedi canfod bod y Cyngor wedi cyrraedd pwynt allweddol os yw am gyflawni'r newidiadau sy'n ofynnol i sicrhau gwelliant.

Mae Cyngor Dinas Caerdydd wedi gosod trefniadau gwell yn eu lle i gefnogi gwelliant a mynd i'r afael â phroblemau hirsefydlog, ond mae bellach wedi cyrraedd pwynt allweddol o ran eu hymgorffori os yw am gyflawni newid sylweddol er mwyn sicrhau canlyniadau gwell. Dyna gasgliad adroddiad dilynol asesiad corfforaethol yr Archwilydd Cyffredinol a gyhoeddwyd heddiw.

Mae'r adroddiad dilynol yn edrych ar faterion a godwyd yn Asesiad Corfforaethol y Cyngor ym mis Medi 2014. Daeth yr adroddiad hwnnw i'r casgliad bod arweinyddiaeth a rheolaeth fratiog y Cyngor yn golygu nad oedd perfformiad gwan mewn meysydd gwasanaeth allweddol wedi gwella ac mae adroddiad heddiw yn ceisio ateb y cwestiwn: 'A yw'r Cyngor yn mynd i'r afael yn effeithiol â'r materion a godwyd yn Asesiad Corfforaethol 2014?’

Canfu adroddiad heddiw fod y Cyngor wedi ymateb yn gadarnhaol i ganfyddiadau 2014 a bod ei arweinyddiaeth a'i reolaeth wedi dod yn fwy cydlynol, ei fod wedi gwella ymgysylltiad â'r aelodau a'r staff ac wedi gosod cyfeiriad strategol clir ar gyfer y Cyngor. Roedd yr adroddiad hefyd yn nodi trefniadau gwell mewn cynllunio ariannol, rheoli Adnoddau Dynol, rheoli perfformiad, rheoli asedau, TG a llywodraethu, gyda'r olaf yn gymorth i hybu gwell diwylliant o atebolrwydd a rheoli risg.

Canfu'r adroddiad, fodd bynnag, na cheir ymgysylltiad bob amser ag ymrwymiad Arweinwyr a Rheolwyr y Cyngor i ddiwylliant cydlynol a chynhwysol. Er bod y Cyngor wedi sefydlu nodau strategol cliriach ynglŷn â pherfformiad ac atebolrwydd, nid yw'r graddau yr ymgysylltir yn adeiladol â'r trefniadau a'r cyfleoedd newydd hyn yn gyson ar draws y Cyngor.

Mae'r Cyngor wedi cyrraedd pwynt hanner ffordd ei Gynllun Corfforaethol 2015-17 ac mae wedi cyrraedd pwynt allweddol o ran sefydlu ei drefniadau gwell yn llawn. Mae angen i'r Cyngor yn awr ddangos newid sylweddol o ran gwelliant yn rhai meysydd gwasanaeth allweddol, fydd yn arwain at ganlyniadau gwell i'r cyhoedd a defnyddwyr gwasanaethau. Er mwyn cefnogi hyn, mae'r Archwilydd Cyffredinol wedi gwneud un argymhelliad y mae'n rhaid i'r Cyngor ymateb iddo drwy baratoi datganiad gweithredu ac amserlen arfaethedig o fewn 30 niwrnod. Mae'r argymhelliad hwnnw yn galw ar y Cyngor i sicrhau ei fod yn mynd i'r afael â'r 14 cynnig ar gyfer gwelliant a eglurwyd yn yr adroddiad er mwyn sicrhau gwell canlyniadau o fewn y 12 mis nesaf.

Mae'r 14 cynnig ar gyfer gwelliant y mae'r Cyngor i fynd i'r afael â hwy yn cynnwys:

  • Cryfhau ymhellach y trefniadau adrodd am berfformiad er mwyn cefnogi'r broses o wneud penderfyniadau;

  • Gwella atebolrwydd Aelodau drwy ddatblygu swyddogaeth y Pwyllgor Safonau a Moeseg a chryfhau hyfforddiant a datblygiad aelodau;

  • Mabwysiadu dull mwy cydlynol a threfnus o drin swyddogaethau galluogwyr corfforaethol er mwyn bod yn fwy o gymorth i'r Cyngor wrth yrru gwelliannau yn eu blaen; a  

  • Datblygu cyfleoedd pellach gyda staff ac Aelodau i sefydlu diwylliant rheoli perfformiad adeiladol yn gyson ar draws y sefydliad.

Meddai Huw Vaughan Thomas, Archwilydd Cyffredinol Cymru, heddiw:

 

"Mae Cyngor Dinas Caerdydd wedi dangos ymrwymiad i ddatblygu cyfeiriad strategol clir ond mae angen iddo sicrhau yr ymgysylltir yn llawn ac yn adeiladol â hwn ac y caiff ei sefydlu ar draws pob rhan o'r sefydliad er mwyn cyflawni newid sylweddol wrth wella ei wasanaethau ar gyfer pobl Caerdydd. Hoffwn annog y Cyngor i ystyried fy argymhelliad a'm cynigion ar gyfer gwella yn ofalus a sicrhau ei fod yn mynd i'r afael yn llawn â'r materion sy'n weddill o fewn y 12 mis nesaf fel y gall ddarparu'r buddion a fwriedir ar gyfer ei ddinasyddion."