Cyngor Conwy Yn Cael Ei Reoli A'i Lywodraethu'n Dda Yn Gyffredinol

27 Mai 2014 - 11:00yb

Mae gan y Cyngor record o welliant cyson ond mae ganddo lawer i'w wneud i gyflawni’r arbedion angenrheidiol yn y dyfodol

Mae adroddiad a gyhoeddwyd heddiw gan Archwilydd Cyffredinol Cymru ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn dod i'r casgliad bod y Cyngor yn cael ei reoli a'i lywodraethu’n dda yn gyffredinol a bod ganddo record o welliant cyson, ond mae ganddo lawer i'w wneud i gyflawni'r arbedion angenrheidiol yn y dyfodol.

Daw'r adroddiad i'r casgliad fod y Cyngor yn cynnal ei record o gynnydd cyson mewn perthynas â'r rhan fwyaf o agweddau ar ei amcanion gwella. Er enghraifft, mae'r Cyngor yn gweithio'n effeithiol gyda phartneriaid i hyrwyddo Conwy fel cyrchfan i dwristiaid ac i hyrwyddo'r economi leol, ac mae'r Cyngor yn ymfalchïo mewn cynnal amgylchedd glân i ddinasyddion ac ymwelwyr. Mae'r canlyniadau mewn ysgolion uwchradd yn cymharu'n dda ag ysgolion tebyg mewn rhannau eraill o Gymru a gwelwyd newidiadau cadarnhaol, hyddysg yn y ddarpariaeth gwasanaethau cymdeithasol.

Meddai Archwilydd Cyffredinol Cymru, Huw Vaughan Thomas heddiw:

Mae Cyngor Conwy, fel pob awdurdod lleol yng Nghymru, yn wynebu heriau ariannol sylweddol yn ystod y blynyddoedd i ddod. Mae'r Cyngor yn darparu gwasanaethau sy'n diwallu anghenion dinasyddion, ond mae angen iddo ddatblygu ymagwedd gorfforaethol tymor hwy tuag at gynllunio a chryfhau rhai meysydd o'i drefniadau llywodraethu a gweithio mewn partneriaeth er mwyn goresgyn yr heriau hyn.

Yn ôl y disgwyl, mae rhai meysydd perfformiad y gellid gwella arnynt. Mae cynnydd y cyngor o ran lleihau allyriadau carbon wedi bod yn arafach na'r bwriad, er enghraifft, ac felly hefyd ei waith ar gyflwyno newidiadau technolegol cynaliadwy. Mae'r system ysgolion cynradd yn ddrud ac nid yw'n perfformio cystal ag y dylai ac, er gwaethaf y newidiadau cadarnhaol yn y ddarpariaeth gwasanaethau cymdeithasol, mae meysydd i wella arnynt o hyd.

Un o brif gryfderau'r Cyngor yw bod ganddo ddealltwriaeth dda a chytbwys o ba mor dda mae'n perfformio a pha mor effeithiol yw ei drefniadau llywodraethu. Mae'n deall y risgiau sy'n ei wynebu ac yn eu rheoli'n systematig. Gwna'r rhan fwyaf o agweddau ar drefniadau llywodraethu'r Cyngor a'r ffordd y mae'n rheoli ei berfformiad gyfraniad cadarnhaol at wella gwasanaethau, ac mae gan y Cyngor weledigaeth glir sy'n seiliedig ar anghenion defnyddwyr gwasanaethau. 

Ategir gwaith y Cyngor gan ethos tîm cryf ymhlith staff a chynghorwyr a rhyngddynt, ac mae'r diwylliant a'r trefniadau llywodraethu wedi sicrhau dull effeithlon o wneud penderfyniadau’n seiliedig ar gonsensws. Fodd bynnag, mae lle i gryfhau ambell agwedd ar y ffordd y mae pwyllgorau'n gweithredu ac i symleiddio agweddau ar weithio mewn partneriaeth.

Noda'r adroddiad fod y Cyngor wedi defnyddio ei adnoddau'n dda hyd yma er mwyn parhau i ddarparu ei wasanaethau am gost resymol. Fodd bynnag, mae'r hinsawdd ariannol lymach bellach yn gofyn am ymagwedd fwy hirdymor tuag at gynllunio adnoddau sy'n ystyried mewn ffordd fwy integredig nag erioed o'r blaen sut y gall y Cyngor ddefnyddio ei weithlu, ei adeiladau a'i dechnoleg yn y ffordd orau i nodi rhagor o arbedion y bydd angen eu cyflawni yn y dyfodol.

Nid oes unrhyw argymhellion statudol yn yr adroddiad, ond mae'n cynnwys rhai cynigion ar gyfer gwella. Mae'r rhain yn cynnwys cynigion y dylai'r Cyngor:

  • weithio gyda'i ysgolion a chyda'r consortiwm gwella ysgolion rhanbarthol, GwE, i wella gwerth am arian y system ysgolion cynradd;
  • gwella rhai agweddau ar y ffyrdd y mae ei bwyllgorau'n gweithio;
  • datblygu cynlluniau tymor hwy sy'n cydgysylltu adnoddau ac sy'n cynnwys amserlenni realistig ar gyfer gweithredu unrhyw raglenni trawsnewid;
  • gweithio'n agosach gyda'i bartneriaid i wella gallu'r Bwrdd Gwasanaeth Lleol i fonitro a rheoli ei berfformiad.