Cyngor Abertawe yn gwella mewn amrywiaeth o wasanaethau

24 Meh 2015 - 10:19yb

Mae gweledigaeth glir y Cyngor yn golygu eu bod hefyd yn paratoi ar gyfer heriau dywed yr Archwilydd Cyffredinol. 

Gall Cyngor Abertawe ddangos gwelliant mewn amrywiaeth o wasanaethau allweddol ac mae wedi datblygu fframwaith clir ar gyfer rheoli heriau yn y dyfodol. Dyma gasgliad adroddiad asesu corfforaethol a gwella blynyddol a gyhoeddir gan yr Archwilydd Cyffredinol heddiw.

Daw'r adroddiad i'r casgliad bod gan y Cyngor weledigaeth glir o'r hyn y mae am ei gyflawni, gan ddatblygu blaenoriaethau allweddol i gyflawni'r weledigaeth honno a sicrhau ymrwymiad yr uwch reolwyr. Mae'r cyngor wedi nodi diogelu pobl sy'n agored i niwed, gwella cyrhaeddiad disgyblion, creu economi hyfyw a bywiog, trechu tlodi a meithrin cymunedau cynaliadwy fel ei ffactorau allweddol sy'n sbarduno'r gwaith o gyflawni ei weledigaeth. 

Mae'r Cyngor hefyd wedi cydnabod yr angen i wella ei drefniadau monitro a rheoli perfformiad yn gyflymach ac mae ganddo hanes cryf o reoli ei gyllideb ac mae wedi sefydlu trefniadau cynhwysfawr ar gyfer rheoli'r heriau ariannol y bydd yn eu hwynebu yn y dyfodol. 

Canfu adroddiad heddiw hefyd i'r Cyngor ddangos bod ganddo drefniadau llywodraethu cadarn ar y cyfan a'i fod wedi gwella mynediad at wybodaeth ynghylch ei weithgarwch craffu. Er ei fod hefyd wedi gwella ei strategaeth adnoddau dynol, mae anghysondebau yn y modd y cymhwysir hyn ac yn y modd y caiff ymrwymiadau asedau eiddo eu hymgorffori mewn cynlluniau busnes gwasanaethau. 

Gwna'r Archwilydd Cyffredinol bedwar cynnig ffurfiol ar gyfer gwella:

  • Dylai'r Cyngor weithredu newidiadau arfaethedig i drefniadau adrodd y prif flaenoriaethau corfforaethol a nodi llai o ganlyniadau bwriadedig er mwyn cyflawni blaenoriaethau newydd y Cyngor;
  • Sicrhau bod cofnodion penderfyniadau dirprwyedig a wneir gan swyddogion yn cael eu cadw'n gywir;
  • Gwella trefniadau adrodd ar berfformiad yn gyflymach er mwyn darparu amrywiaeth gytbwys o wybodaeth hygyrch sy'n cefnogi'r broses o wneud penderfyniadau; a 
  • Sicrhau bod cynlluniau busnes gwasanaethau yn ymgorffori gofynion rheoli asedau a'r gweithlu yn gyson fel y disgwylir mewn canllawiau corfforaethol.

Dywedodd Archwilydd Cyffredinol Cymru, Huw Vaughan Thomas:

Mae Cyngor Abertawe yn dangos amrywiaeth o welliannau a dylai eu ffocws ar sefydlu cyfres o flaenoriaethau allweddol sicrhau eu bod yn parhau i wella. Anogaf y Cyngor i edrych am ffyrdd o wella trefniadau yn gynt; yn enwedig o ran adrodd ar berfformiad fel y gall wneud penderfyniadau hyddysg sy'n gwella canlyniadau i ddinasyddion.