Cyfrifon Llywodraeth Leol 2014-15

13 Ion 2016 - 12:27yp

Cyrff llywodraeth leol yn paratoi datganiadau ariannol amserol ac o ansawdd da ar y cyfan.

Heddiw mae’r Archwilydd Cyffredinol wedi rhyddhau ei bumed adroddiad ar gyfrifon cyrff llywodraeth leol. Mae’r adroddiad yn edrych ar effeithiolrwydd cyrff a archwilir (o awdurdodau unedol i barciau cenedlaethol) wrth baratoi eu cyfrifon ar gyfer eu harchwilio ar ddiwedd y flwyddyn.

Dywedodd yr Archwilydd Cyffredinol, Huw Vaughan Thomas, heddiw: Er gwaethaf yr addasiadau materol, roedd modd i mi gyflwyno barn ddiamod ar gyfer datganiadau cyfrifyddu pob corff. Serch hyn, byddwn yn annog awdurdodau lleol i edrych yn fanylach ar eu trefniadau a’u cynlluniau ar gyfer y dyfodol, gan y bydd yr angen i gyflwyno cyfrifon mwy manwl gywir, yn gynharach, yn holl bwysig.

Mae’r adroddiad yn tynnu sylw at y ffaith fod y nifer o gyrff ble bu rhaid addasu eitemau materol yn eu cyfrifon wedi cynyddu unwaith eto eleni, er i’r holl gyfrifon gael eu paratoi a’u harchwilio yn unol â’r dyddiadau cau statudol. Yn ogystal, fe godwyd pryderon gan archwilwyr mewn rhai cyrff ynglŷn ag ansawdd y papurau gwaith a’r wybodaeth ategol i’r cyfrifon.

Ar wahân i gwestiynu ‘ansawdd y broses o gynhyrchu cyfrifon a’r trefniadau o ran eu hadolygu’, golyga’r darganfyddiadau hyn hefyd nad yw’r mwyafrif o gyrff mewn sefyllfa gref i gwrdd â’r dyddiadau cau cynharach a gynigiwyd, o ran cau’r cyfrifon.

Daw’r adroddiad i’r casgliad na roddwyd barn amodol ar unrhyw ddatganiadau eleni, er i farn amodol gael ei rhoi ar gyfer un ffurflen mewn corff llywodraeth leol.