Blwyddyn gynhyrchiol i archwilio cyhoeddus yng Nghymru

dydd Iau, Mehefin 14, 2018 - 12:04yb

Cyflawnodd Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru y rhaglen eang o waith a amlinellwyd yn ein Cynllun Blynyddol ar gyfer 2017-18.

Gallwch ddarllen yr uchafbwyntiau yn ein crynodeb digidol rhyngweithiol [bydd yn agor mewn ffenestr newydd].

Mae ein Hadroddiad Blynyddol a Chyfrifon ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2018 wedi'u cyhoeddi erbyn hyn, a dyma fydd y rhai olaf i'r Archwilydd Cyffredinol presennol cyn iddo ymddeol. Dengys, diolch i broffesiynoldeb, ymroddiad a gwaith caled staff Swyddfa Archwilio Cymru, i ni gyflawni ein rhaglen eang o waith i safon uchel yn llwyddiannus.

Gwnaethom gyflawni'r rhan fwyaf o'n targedau perfformiad ar gyfer y flwyddyn a gwnaethom gynnydd sylweddol mewn perthynas â'n blaenoriaethau tymor hwy ar gyfer gweddnewid y ffordd rydym yn rhedeg ein busnes ac yn cyflawni ein rhaglen archwilio.

Ynghyd â'n datganiadau ariannol, mae'r adroddiad yn darparu dadansoddiad o'n perfformiad ac yn dangos ein cydymffurfiaeth â llywodraethu corfforaethol da. Ymhlith yr uchafbwyntiau roedd:

  • 97% o argymhellion archwilwyr wedi'u derbyn yn llwyr i'w gweithredu
  • £16m o arbedion posibl wedi'u nodi drwy ein gwaith archwilio
  • 100% o archwiliadau wedi'u cyflawni yn unol â safonau ansawdd
  • Gostyngiad termau real o 13% yn ein hincwm ers 2013-14.

Mae detholiad o astudiaethau achos hefyd wedi'i gynnwys yn yr Adroddiad er mwyn helpu i feithrin gwell dealltwriaeth o rai o'r prosiectau rydym wedi bod ynghlwm wrthynt, ac effaith sylweddol ein gwaith.

Dywedodd Archwilydd Cyffredinol Cymru, Huw Vaughan Thomas:

“Eleni eto, rydym wedi darparu rhaglen archwilio gynhyrchiol a phroffesiynol o ansawdd uchel. Mae'n dda o beth gweld nifer o astudiaethau achos arloesol sy'n dangos ein cyfraniad sylweddol at y sector cyhoeddus yng Nghymru. Rwyf hefyd yn falch o weld cynnydd parhaus wrth gyflawni ein blaenoriaethau hirdymor ar gyfer gweddnewid. Rydym wedi cymryd camau breision mewn perthynas â'n gwaith peilot i archwilio gwaith Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol a chanolbwyntio ar atgyfnerthu ein prosesau ymgysylltu allanol.”

Dywedodd Cadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru, Isobel Garner:

“Ffocws allweddol eleni fu sicrhau bod Swyddfa Archwilio Cymru yn parhau i fod yn addas at y dyfodol. Mae'n galonogol gweld bod Swyddfa Archwilio Cymru wedi ymrwymo i weddnewid yn barhaus a'i bod yn barod i ateb yr her a osodwyd gan y Bwrdd. Rydym hefyd wedi parhau i oruchwylio swyddogaethau strategol a gweithredol y busnes yn gadarn.”