Beth yw eich barn am wasanaethau’r cyngor yng Ngheredigion?

20 Chwef 2014 - 3:27yp

Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn lansio’r arolwg FyNgheredigion – ac yn gwahodd pobl sy’n byw yn y Sir i ddweud eu dweud 

Mae gan Swyddfa Archwilio Cymru arolwg newydd sy’n gofyn i drigolion Ceredigion roi eu barn ar gyflawniad y Cyngor.

Mae modd cwblhau’r arolwg ar-lein yn gyflym a hwylus a’r bwriad yw casglu barn dinasyddion lleol ar flaenoriaethau’r cyngor mewn meysydd penodol ac ar y pethau sydd wedi newid; ydyn nhw’n credu bod rhai meysydd gwasanaeth wedi gwella, gwaethygu neu aros yr un fath – a beth sydd angen ei wella.

Bydd modd cwblhau’r arolwg trwy gydol mis Chwefror a Mawrth a bydd archwilwyr yn crynhoi’r canlyniadau fel rhan o adolygiad asesu corfforaethol o’r awdurdod lleol. Bydd yr adborth a ddaw o’r arolwg yn cael ei ddefnyddio i lunio adroddiad a fydd yn cael ei gyhoeddi yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

Mae modd gweld arolwg FyNgheredigion [Agorir mewn ffenets newydd].

Dywed Huw Vaughan Thomas, Archwilydd Cyffredinol Cymru, heddiw:

Er mwyn cael gwybod yn iawn sut mae cyngor yn cyflawni, mae angen i ni ofyn i’r bobl hynny y mae’r awdurdod yn eu gwasanaethu a’u cefnogi. Mae’n bwysig ein bod yn clywed barn pobl Ceredigion ac rwy’n annog cynifer â phosibl o bobl Ceredigion i lenwi’r arolwg ar-lein er mwyn helpu i lywio fy adolygiad o ddarpariaethau gwasanaeth y Cyngor a’i gynlluniau ar gyfer gwella.