Newyddion

Cover of the think piece

Mae Archwilio Cymru yn edrych ar rai o'r heriau i weithredu deddfwriaethol

 

Mae COVID-19 wedi dangos bod twyllwyr yn ymddangos cyn gynted ag y bydd cyfle’n codi.

Bwrw golwg ar gam nesaf ymateb y gwasanaethau cyhoeddus i’r pandemig

Dengys ein hymchwil fod y sector cyhoeddus wedi bod yn gwario hyd at £210 miliwn yn adweithio i gysgu allan, yn hytrach na’i hatal – mae hyn yn wastraff arian

Rydym wedi edrych ar sut y mae cynghorau wedi gorfod gwneud penderfyniadau brys ar y ffordd orau o redeg eu gwasanaethau yn ystod COVID-19

Unwaith eto, methodd pedwar o’r saith bwrdd iechyd yng Nghymru â chyflawni eu dyletswydd ariannol i beidio â gorwario dros gyfnod o dair blynedd, yn ôl eu cyfrifon ar gyfer 2019-20 a gyhoeddwyd heddiw.    

Rydym yn trafod yr heriau a phwysau meddyliol o’r pandemig ac yn rhannu ambell i enghraifft o ddysgu yn ein blog diweddaraf ar COVID-19.