Newyddion

Unwaith eto, methodd pedwar o’r saith bwrdd iechyd yng Nghymru â chyflawni eu dyletswydd ariannol i beidio â gorwario dros gyfnod o dair blynedd, yn ôl eu cyfrifon ar gyfer 2019-20 a gyhoeddwyd heddiw.    

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru’n bwrw golwg dros y ffordd y mae gwariant cyhoeddus wedi newid ers datganoli o’i gymharu â rhannau eraill o’r DU

Yr Archwilydd Cyffredinol yn anfon llythyr at Bwyllgor y Cynulliad ar y cynnydd a wnaed gan gyrff cyhoeddus

Adroddiadau’n adnabod diffyg cymorth mewn meysydd allweddol 

Er bod canolbwyntio ar wasanaethau ataliol yn helpu i leihau’r galw