Allbynnau'r Gynhadledd Atebolrwydd ar gyfer Cenedlaethau'r Dyfodol: Rhannu'r dysgu hyd yma wedi'u cyhoeddi ar-lein

dydd Llun, Mehefin 4, 2018 - 3:50yp

Mae'r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus yng Nghymru feddwl am effaith hirdymor eu penderfyniadau, gweithio'n well gyda phobl, cymunedau a'i gilydd, a mynd ati i atal problemau parhaus megis tlodi, anghydraddoldebau iechyd a'r newid yn yr hinsawdd. Mae'r Ddeddf yn unigryw i Gymru, ac mae'n cynnig cyfle enfawr i wneud newid cadarnhaol parhaus i genedlaethau'r presennol a'r dyfodol.

Daeth uwch-weithwyr proffesiynol o sefydliadau ledled Cymru ynghyd yn y gynhadledd, a'r rheiny'n sefydliadau a ariennir yn gyhoeddus ac a gwmpesir gan y Ddeddf.

Cynhaliwyd y gynhadledd yn dilyn cyhoeddi adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru, 'Myfyrio ar Flwyddyn Un: Sut mae cyrff cyhoeddus wedi ymateb i ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015?', sef darn o waith rhagarweiniol a wnaed ganddo cyn cychwyn ar yr archwiliadau ffurfiol y mae'n rhaid iddo eu cyflawni o dan y Ddeddf. Roedd y gynhadledd yn gyfle i gyfathrebu canfyddiadau'r Archwilydd Cyffredinol mewn rhagor o fanylder â chyrff cyhoeddus, rhannu'r dysgu o brosiectau archwilio peilot yr Archwilydd Cyffredinol a gynhaliwyd yn ystod 2017-18, ac archwilio'r camau nesaf ar gyfer y dyfodol.

Cyflwyniadau yn ystod y gynhadledd

Lawrlwythwch gyflwyniadau'r gynhadledd isod.

Lluniau

Edrychwch ar luniau a dynnwyd yn ystod y dydd ar ein tudalen Facebook, ac ewch ati i'w rhannu [bydd yn agor mewn ffenestr newydd].

Fideos

Gwyliwch araith Archwilydd Cyffredinol Cymru ar YouTube [yn agor mewn ffenestr newydd] a gwyliwch yr araith a roddwyd gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru ar YouTube [yn agor mewn ffenestr newydd].

Cofnodion gweledol

Edrychwch ar ein cofnodion [bydd yn agor mewn ffenestr newydd] gweledol a gasglwyd ar y diwrnod gan Eleanor Beer, ymarferydd gweledol [bydd yn agor mewn ffenestr newydd].