Data Agored

10 Awst 2016 - 11:00am - 12:00pm

Edrychodd y Google Hangout yma ar sut y gall Data Agored helpu gwasanaethau cyhoeddus i ddarparu gwasanaeth cysylltiedig, agored ac effeithiol.

Data agored yw data y gall unrhyw un cael mynediad ato, ei ddefnyddio neu ei rannu. Pan rannai gwmnïau mawr neu lywodraethau ddata amhersonol, mae’n galluogi dinasyddion, busnesau bach a gwasanaethau cyhoeddus i wneud gwelliannau i’w cymunedau.
 
Mae gweithrediad Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn golygu y bydd yn rhaid i wasanaethau cyhoeddus weithio gyda’i gilydd ar draws sectorau i ddarparu gwasanaeth gwell i bobl. Gall Data Agored alluogi proses well o rannu data ar draws sefydliadau ac ardaloedd daearyddol. 
 
Fe wnaeth y weminar trafod:
  • Beth yw Data Agored
  • Sut y gallwn wneud data yn agored
  • Y buddion sylweddol
  • Y camau nesaf
Trwy mynychu’r digwyddiad, cafodd mynychwyr gwell ddealltwriaeth o Ddata Agored a sut y gall gynyddu tryloywder, rhoi grym i bobl a magu arloesedd.

At bwy oedd yr Hangout wedi’i hanelu?

Roedd y Hangout yma wedi’i hanelu at reolwyr y sector gyhoeddus a’r trydydd sector a swyddogion yn y meysydd canlynol:
  • Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus
  • Penaethiaid Gwasanaethau
  • Arweinwyr Diogelu’r Cyhoedd
  • Uwch-swyddogion Risg Gwybodaeth

Cyfryngau cymdeithasol