Annibyniaeth Barhaus Pobl Hŷn - Seminar Dysgu ar y Cyd

1 Gorff 2015 - 9:00am - 16 Gorff 2015 - 1:00pm

Fe wnaethon ni gynnal seminar am ddim gyda Chomisiynydd Pobl Hŷn Cymru ac Arfer Da Cymru ar annibyniaeth barhaus pobl hŷn.                

Trawsgrifiad Fideo [Word 143KB Agorir mewn ffenest newydd]

Mae gan Gymru boblogaeth sydd â’r gyfran fwyaf o bobl hŷn yn y DU. Mae bron i un o bob pump (19%) o boblogaeth Cymru’n 65 oed a hŷn erbyn hyn. Mae disgwyl i’r nifer hwn gynyddu 50 y cant rhwng 2012 a 2037, gan greu gofynion cynyddol o bosib i wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Er mwyn atal y gofynion hyn rhag cynyddu, mae’n rhaid i wasanaethau cyhoeddus newid y ffordd y cyflwynir gwasanaethau ar hyn o bryd, a meddwl am ffyrdd arloesol a chost effeithiol o sicrhau bod pobl hŷn yn cael y cyfleoedd gorau posib i barhau i fyw’n annibynnol.       

Roedd y seminar hon yn darparu enghreifftiau o wasanaethau sy’n cyflawni’r canlynol:

 • cefnogi pobl hŷn i fyw’n annibynnol yn eu cartrefi a’u cymunedau eu hunain      
 • darparu datrysiadau arloesol i ynysu cymdeithasol ac unigrwydd, a
 • darparu dulliau creadigol o weithio ar gyfer cyfleoedd dysgu gydol oes y mae eu gwir angen.

Nod y seminar hon oedd cynrychioli llais pobl hŷn ledled Cymru, fel nad ydynt yn teimlo’n ynysig ac i atal gwahaniaethu yn eu herbyn. Hefyd i sicrhau eu bod yn derbyn y gefnogaeth a’r gwasanaethau y mae arnynt eu hangen.

At bwy oedd y digwyddiad wedi ei anelu

Roedd seminar hon ar gyfer rheolwyr a swyddogion y sector cyhoeddus a’r trydydd sector sy’n gyfrifol am y canlynol:

 • iechyd
 • gofal cymdeithasol
 • tai     
 • awdurdodau tân a heddlu      
 • y llywodraeth ganolog
 • arolygiaethau
 • mentrau cymdeithasol/grwpiau cymunedol

Cyflwyniadau

Caerdydd

 1. Cylch Caron [PDF 2MB Agorir mewn ffenest newydd] - Teresa Owen, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Nerys Lewis a Parry Davies, Cyngor Sir Ceredigion
 2. Cynllun Grant bychan Cynhwysiant Cymunedol [PDF 301KB Agorir mewn ffenest newydd] - Delyth Pridding, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
 3. Gofal a Thrwsio Cymru [PDF 675KB Agorir mewn ffenest newydd] - Neil Williams, Gofal a Thrwsio Cymru
 4. Gwasanaeth llyfrgell achlysurol [PDF 1.6MB Agorir mewn ffenest newydd] - Christopher Edwards, Cyngor Sir Bro Morgannwg

Llanrwst

 1. Llyfr Amdanoch Chi [PDF 1.38MB Agorir mewn ffenest newydd] - Tom Barham, Book of You, Comisiwn Iechyd Cymru
 2. Cynhwsiant Digidol - Kevin Roberts, Cymunedau Digidol Cymru
 3. Gwasanaeth Atal Codymau Sir Ddinbych [PDF 1.06MB Agorir mewn ffenest newydd] - Jane Boyd, Cyngor Sir Ddinbych/ Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Cyfryngau cymdeithasol