Ymddiriedolaeth GIG Felindre Adroddiad Archwilio Blynyddol 2011

8 Chwef 2012 - 9:02yb

Ymddiriedolaeth GIG Felindre Adroddiad Archwilio Blynyddol 2011

Paratowyd y ddogfen hon at ddefnydd mewnol Ymddiriedolaeth GIG Felindre fel rhan o'r gwaith a gyflawnir yn unol â swyddogaethau statudol, y Cod Ymarfer Archwilio a'r Datganiad o Gyfrifoldebau a gyhoeddwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Rwyf wedi rhoi barn ddiamod ar ddatganiadau ariannol yr Ymddiriedolaeth ar gyfer 2010-11, er i mi dynnu sylw swyddogion a’r Pwyllgor Archwilio at sawl mater wrth wneud hynny. Er fy mod yn cydnabod bod y broses o baratoi cyfrifon terfynol wedi gwella’n sylweddol eleni, gellir gwneud gwelliannau pellach eto i ategu ei phapurau 
gweithio.
 
Deuthum hefyd i’r casgliadau canlynol: 

  • paratowyd cyfrifon yr Ymddiriedolaeth yn briodol ac maent yn gywir ym mhob ffordd berthnasol; ac 
  • mae gan yr Ymddiriedolaeth drefniadau rheoli mewnol digonol i leihau’r risg o gamddatganiadau perthnasol yn y datganiadau ariannol, er bod lle i gryfhau rhai agweddau ymhellach. 

Llwyddodd yr Ymddiriedolaeth i fantoli’r gyllideb ar ddiwedd 2010-11, o ganlyniad i reolaeth ariannol a chyllidebol dda.

Hoffen ni gael eich adborth