Rhoi Ynni i mewn i Werthusiadau Perfformiad - Gwasanaeth Prawf De Cymru (gynt)

22 Awst 2013 - 12:00yb

Fe ddefnyddiodd Gwasanaeth Prawf De Cymru (gynt) Werthusiadau perfformiad staff i weithredu eu polisi gwyrdd ar draws y sefydliad. Fe wnaeth isadrannau Ieihau milltiroedd, gynyddu ailgylchu ac adrodd ar eu cynnydd ar weithredu'r Polisi i'r Bwrdd.

Roedd Gwasanaeth Prawf De Cymru oedd yn gyfrifol am ddiogeIu'r cyhoedd, Ileihau aildroseddu, cosbi troseddwyr yn briodol, sicrhau ymwybyddiaeth troseddwyr o effeithiau trosedd ar ddioddefwyr a'r cyhoedd, ac adfer troseddwyr. Cyfunodd â Gwasanaethau Prawf eraill yng Nghymru yn 2010 i greu Ymddiriedolaeth Prawf Cymru. Fe wnaeth cyn uwch reolwr Adnoddau Dynol a rhannu Cynllunio Busnes y Gwasanaeth ddarparu gwybodaeth ar ddefnyddio arfarniadau staff i weithredu Polisi Gwyrdd.

Bob blwyddyn, cynhyrchodd y Gwasanaeth Gynllun Busnes Blynyddol, gyda chyfres o flaenoriaethau ac amcanion ar gyfer gwella. Dewisodd y Gwasanaeth baratoi Polisi Gwyrdd fel rhan o Gynllun Busnes Blynyddol. I weithredu'r Polisi hwn yn Ilwyddiannus, roedd angen i'r Gwasanaeth sicrhau bod gwahanol adrannau yn y sefydliad yn bIaenoriaethu'r Polisi.

Penderfynodd y Gwasanaeth i raeadru'r Polisi fel rhan o'i gynlluniau rhanbarthol ac, yn ei dro, drwy werthusiadau perfformiad. Roedd cynlluniau gwerthuso yn cael eu gweld fel arfau ar gyfer gwella ac yn ffordd o weithredu amcanion sefydliadol Iefel uchel. Roedd Swyddogion Rhanbarthol yn cynnwys y Polisi Gwyrdd yn eu Cynlluniau is-adrannol, ac yna yn amcanion gwerthuso perfformiad eu staff. Yn ymarferol, mae hyn yn golygu bod rhanbarthau gyda milltiroedd uchel yn datblygu eu defnydd o rannu ceir, er enghraifft. Gofynnodd un rheolwr staff i baratoi cyflwyniad ar agwedd benodol ar y Polisi Gwyrdd, i gynyddu eu hymwybyddiaeth eu hunain a rhannu gwybodaeth gyda chydweithwyr.

Fe wnaeth bob adran gasgIu'r wybodaeth am berfformiad o werthusiadau staff. Yna roeddynt yn gallu adrodd i'r Bwrdd ar sut mae'r Polisi Gwyrdd yn cael ei ddatblygu. Roedd y Bwrdd yn hapus gyda'u cynnydd, a oedd yn cynnwys gostyngiad mewn milltiroedd a Iefel uwch mewn ailgylchu ar draws y sefydliad.

Enw: Paul Egan
Teitl/swydd: Swyddog Datblygu
Sefydliad: Un Llais Cymru
E-bost: pauI.egan@one\/oicewales.org.uk
Ffôn: 01269 595400

Darganfod dogfennau