Prosiectau Trafnidiaeth Mawr

27 Ion 2011 - 9:35yb

Edrychwyd i weld a oedd prosiectau trafnidiaeth mawr yng Nghymru a gwblhawyd yn ddiweddar wedi cyflawni eu hamcanion ac wedi'u cyflawni ar amser ac o fewn y gyllideb. Gwnaethom ganolbwyntio ar gyflawni 18 o brosiectau seilwaith ffyrdd a rheilffyrdd mawr yng Nghymru a gwblhawyd ers 2004, gan ystyried 10 o brosiectau'n fanwl. Mae Llywodraeth y Cynulliad wedi ariannu holl gost, neu o leiaf y rhan fwyaf o gost, y prosiectau hyn fel rhan o'i Blaenraglen Cefnffyrdd neu o'i chyllideb Grant Trafnidiaeth.

Ar y cyfan, cafwyd bod llawer o brosiectau wedi costio cryn dipyn yn fwy ac wedi cymryd mwy o amser i'w cwblhau na'r disgwyl, gan lesteirio'r broses o gyflawni amcanion
trafnidiaeth ehangach Llywodraeth y Cynulliad. Bu chwyddiant uwch na'r disgwyl o ran prisiau adeiladu, cyfyngiadau cyllidebol a phenderfyniadau ailraglennu yn rhesymau
pwysig pam bod prosiectau wedi costio mwy ac wedi cymryd mwy o amser i'w cwblhau na'r disgwyl, ond nid dyma'r unig resymau. Dros amser, mae Llywodraeth y Cynulliad wedi atgyfnerthu ei threfniadau rheoli ar gyfer y cynlluniau sydd o dan ei rheolaeth uniongyrchol ac, yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, mae wedi arfer mwy o reolaeth
dros y prosiectau a reolir gan awdurdodau lleol a ariennir ganddi. 

 

 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau