Presgripsiynu gofal sylfaenol - Bwrdd Iechyd Cwm Taf

1 Medi 2013 - 12:00yb

Mae rheolaeth Bwrdd Iechyd Cwm Taf ar bresgripsiynu gofal sylfaenol wedi’i chefnogi gan weledigaeth strategol eglur ac arweiniad da. Gwnaed cynnydd da yn sicrhau arbedion ariannol o bresgripsiynu mwy rhesymegol, er bod lefelau uchel o bresgripsiynu o hyd ac mae lle i wella ansawdd presgripsiynu mewn meysydd allweddol.

Mae gan y Bwrdd Iechyd weledigaeth a ddeellir yn dda ar gyfer rheoli meddyginiaethau sy’n ysgogi integreiddio ar draws gofal sylfaenol ac eilaidd. Mae’n monitro targed arbedion a chynlluniau gweithredu presgripsiynu gofal sylfaenol yn ofalus, er na ddylid caniatáu i’r ffocws ar arbedion ariannol dynnu sylw oddi ar yr agenda ansawdd sydd yr un mor bwysig. Mae atebolrwydd rheolaethol dros reoli meddyginiaethau yn eglur a dylai targedu’r arferion lle ceir y gwariant mwyaf gynhyrchu mwy o enillion ar fuddsoddiad. Mae gan y Bwrdd Iechyd lyfr fformiwlâu sefydledig ac mae integreiddiad fferylliaeth sylfaenol ac eilaidd yn arwain at welliannau ar draws y rhyngwyneb. Mae gan y Bwrdd Iechyd hanes da o wneud arbedion ariannol drwy bresgripsiynu’n fwy rhesymegol mewn gofal sylfaenol. Fodd bynnag, mae lle i wneud arbedion ychwanegol ac i adolygu’n feirniadol y modd y caiff rhai cyffuriau penodol eu presgripsiynu fel rhan o ffocws mwy manwl ar faterion ansawdd a diogelwch.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau