Pobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant - Canfyddiadau adolygiad o gynghorau yng Nghymru

10 Gorff 2014 - 12:01yb

Pobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant - Canfyddiadau adolygiad o gynghorau yng Nghymru

Yn yr astudiaeth hon, gwnaethom adolygu gwaith cynghorau i leihau nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET) gan ystyried p’un a ydynt mewn sefyllfa dda i alluogi pobl ifanc sy’n NEET neu sy’n wynebu risg o hynny i gyflawni canlyniadau gwell.

Daethom i’r casgliad fod cynghorau yn amlwg yn ymrwymedig i ostwng ymhellach gyfran y bobl ifanc sy’n NEET, yn enwedig y rhai 16-18 oed, ond bod eu gwaith cynllunio yn amrywio ac mae cynghorau wedi gwneud llai o gynnydd o ran deall y costau neu werthuso effeithiolrwydd ymyriadau.

Hoffen ni gael eich adborth