Pecyn Cymorth Gweithio Ystwyth - Cyngor Sir y Fflint

16 Mai 2014 - 2:24yp

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi datblygu pecyn cymorth i gynnig cymorth i staff i weithredu Gweithio Ystwyth yn effeithiol. Mae'r pecyn cymorth hwn yn cynnwys amrywiaeth o offer, yn amrywio o 'Awgrymiadau a Chynghorion i
Weithwyr Ystwyth’ i Lif y Broses Gweithio Ystwyth mwy ffurfiol.

Mae'r pecyn Cymorth hwn yn arwain gwasanaethau drwy gyflawni Gweithio Ystwyth. Mae hefyd yn darparu cysondeb o ran prosiectau Gweithio Ystwyth ar draws gwasanaethau ac yn galluogi adolygiad gan y Tîm Gweithio Ystwyth.

Mae Gweithio Ystwyth yn rhan gyfrannol o raglen newid trawsnewidiol Cyngor Sir y Fflint, ‘Dyfodol Sir y Fflint‘. Gweler gweithio ystwyth a gweithio symudol fel galluogwyr allweddol i gefnogi 'r Rhaglen Asedau a Newid
Sefydliadol, sydd yn rhan o Ddyfodol Sir y Fflint. Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i ddatblygu Gweithio Ystwyth fel galluogwr allweddol o fewn ei Raglen Dyfodol Sir Y Fflint. Cafodd Gweithio Ystwyth ei weld fel modd o ddatblygu:

 • Gweithlu mwy medrus, modern, sydd hefyd yn gallu darparu technoleg;
 • Cyflenwi gwasanaethau mwy hyblyg (oriau, Ileoliadau);
 • Cryfder parhad busnes;
 • Perfformiad a chynhyrchiant gwell gan gyflogai;
 • Cynnydd mewn boddhad swydd;
 • Cyngor Sir y Fflint fel cyflogwr o ddewis; recriwtio, cadw a chydbwysedd bywyd-gwaith; a
 • Gostyngiad yn y gofyniad am ofod a chost swyddfa.

Mae rhai adrannau o fewn y Cyngor eisoes wedi croesawu Gweithio Ystwyth, ond yn ystod y bedair mlynedd nesaf ceir y ffordd yma o weithio ei ystyried fel y ‘norm’, gan ddisodli ymarferion gweithio traddodiadol, cyfredol. Fodd bynnag, er mwyn llawn-gyflawni Gweithio Ystwyth, roedd angen amser, adnoddau, newid mewn meddylfryd ac ymddygiad, sgiliau newydd, cydgysylltu a chynllunio ar y Cyngor. Byddai gweithrediad effeithiol o Weithio Ystwyth yn her. Roedd rhai adrannau yn debygol o ganfod Gweithio Ystwyth yn fwy anodd i weithredu nag eraill. 

Er mwyn cefnogi staff drvvy'r newidiadau hyn, mae'r Tîm Prosiect Gweithio Ystwyth wedi datblygu pecyn cymorth, drvvy gyfrvvng yr Infonet, i gefnogi gweithrediad Gweithio Ystwyth.

Mae rhai o'r offer hyn yn darparu diffiniadau a chanllawiau am gysyniad Gweithio Ystwyth, er enghraifft:

 • Cwestiynau Cyffredin
 • Awgrymiadau a Chyngor ar gyfer Gweithwyr Ystwyth ac ar gyfer Rheolwyr
 • Diffiniadau a Sylfeini ar gyfer Newid Gweithio Ystwyth.

Mae offer eraill yn cynorthwyo staff gyda gweithrediad ffurfiol y prosiectau Gweithio Ystwyth. Mae'r offer yn cynnwys:

 • Templed Cytundeb Tîm
 • Log Adborth Gweithredu Gweithio Ystwyth
 • Llif Proses Gweithio Ystwyth.

Mae manteision yn cael eu gwireddu ar Iefel Cyngor, tîm ac unigol. Ar Iefel Cyngor, mae gweithio ystwyth yn hwyluso symud swyddfeydd sy'n galw am lai o ofod, yn cefnogi gollwng prydlesi a rhesymoli swyddfa
ac yn Ileihau costau. Adroddir ar gynnydd mewn cynhyrchiant. Mae timau yn cymryd rhan mewn gweithio gyda'i gilydd i gynllunio eu hatebion eu hunain, i alluogi gweithio ystwyth tra'n cefnogi mynediad gwell i gwsmeriaid. Roedd canIyniadau'r gwerthusiad yn adrodd agweddau cadarnhaol tuag at reoli sydd yn awr yn seiliedig ar allbynnau a chynnydd mewn cefnogaeth tîm. Ar Iefel unigol, adroddodd cyflogeion ar effaith sylweddol neu gadarnhaol ar y cydbwysedd bywyd/gwaith, y Iefelau o ymddiriedaeth a'r gallu i wneud eich swydd eich hun.

Enw: Angela Lawrence
Teitl/rôl: Partner Busnes Adnoddau Dynol - Dyfodol Sir y Fflint
Sefydliad: Cyngor Sir y Fflint
E-bost: angeIa.Iawrence @ flintshire.gov.uk
Ffôn: 01352 703015

Darganfod dogfennau