Lleihau nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant

10 Gorff 2014 - 12:01yb

Lleihau nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant

Adolygodd tîm o Swyddfa Archwilio Cymru y Fframwaith a’r Cynllun Gweithredu newydd ac edrychwyd ar gynnydd mewn 10 cyngor ledled Cymru cyn gweithredu’r Fframwaith ar ran yr

Archwilydd Cyffredinol. Ystyriodd y tîm a yw’r sector cyhoeddus yng Nghymru mewn sefyllfa dda i sicrhau gwell canlyniadau i bobl ifanc sy’n NEET neu sy’n wynebu risg o hynny.

Daeth yr Archwilydd Cyffredinol i’r casgliad fod Llywodraeth Cymru mewn sefyllfa dda i helpu i leihau nifer y bobl ifanc 16-18 oed sy’n NEET ond nad yw mewn sefyllfa gystal i leihau nifer y bobl ifanc19-24 oed sy’n NEET a phennu gwerth am arian.

Hoffen ni gael eich adborth