Indemniad ar gyfer Gwrth-hawliad Enllib - Cyngor Sir Caerfyrddin - Adroddiad er Budd y Cyhoedd

30 Ion 2014 - 9:00yb

Cyhoeddwyd yr adroddiad hwn er budd y cyhoedd o dan adran 22 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 (Deddf 2004). Mae Deddf 2004 yn ei gwneud yn ofynnol i mi ystyried p’un a ddylwn, er budd y cyhoedd, gyflwyno adroddiad ar unrhyw fater a ddaw i’m sylw yn ystod yr archwiliad, er mwyn i’r corff archwiliedig ei ystyried neu er mwyn tynnu sylw’r cyhoedd ato.

Rwyf wedi cyhoeddi’r adroddiad hwn er mwyn tynnu sylw’r cyhoedd at benderfyniad Cyngor Sir Caerfyrddin (y Cyngor) i indemnio’r Prif Weithredwr o ran costau gwrth-hawliad enllib nad oedd ganddo, yn fy marn i, yr awdurdod statudol i’w wneud. Roedd y prosesau a fabwysiadwyd gan y Cyngor wrth wneud y penderfyniad hwn yn ddiffygiol hefyd. Credaf ei bod yn bwysig bod y cyhoedd yn gwbl ymwybodol o’r digwyddiadau o fewn y Cyngor. Rwyf hefyd o’r farn ei bod yn briodol rhoi cyfle i’r Cyngor egluro’r camau a gymerwyd ganddo i wella trefniadau ac i leihau’r risg y caiff methiannau llywodraethu o’r fath eu
hailadrodd gymaint â phosibl.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau