Hyfforddiant ar gyfer Aelodau Etholedig ac uwch reolwyr ar reoli prosiectau - Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

18 Chwef 2015 - 2:50yp

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cynnal sesiynau ymarferol ar reoli prosiectau ar gyfer Aelodau Etholedig. Mae’r hyfforddiant yn sicrhau bod y rhai sy'n mynychu yn cael eu paratoi’n drylwyr i wneud penderfyniadau ar brosiectau.

Mae hefyd yn rhoi ymwybyddiaeth iddynt o bwysigrwydd bod yn gyson wrth wneud penderfyniadau yn rhan o’r broses o reoli prosiect.

Mae adran Gwella a Datblygu Corfforaethol y cyngor yn cynnwys y Swyddfa Rheoli Prosiectau, sy’n cynnig cyngor a hyfforddiant, yn ogystal â mentora ar brosiectau a rhaglenni penodol am gyfnod penodol. 

Mae’r adran wedi datblygu hyfforddiant ar gyfer swyddogion ynglŷn ag arwain a chefnogi rhaglenni a phrosiectau, a gynhelir bedair gwaith y flwyddyn. Yn ddiweddarach, nodwyd angen tebyg am hyfforddiant ymhlith Aelodau Etholedig, fel eu bod nhw yn gallu gweld effaith eu penderfyniadau ar brosiectau’r cyngor.

Cafodd y cwrs hyfforddi gwreiddiol ei addasu a’i deilwra’n benodol ar gyfer anghenion Aelodau Etholedig. Mae’r cwrs hanner diwrnod yn rhoi sylw i’r hyn sydd ei angen i fod ar Fwrdd Prosiect, yn ogystal â rhoi canllawiau ynglŷn â’r dogfennau y byddai aelodau bwrdd yn disgwyl eu gweld. Gall geirfa Rheoli Rhaglenni a Phrosiectau ymddangos yn llawn jargon i’r sawl nad yw’n ymwneud yn uniongyrchol â’r maes. Bwriad yr awdurdod wrth gyflwyno’r cwrs hwn i Aelodau Etholedig yw sicrhau bod yr un lefel o ddealltwriaeth gan bawb sy’n ymwneud yn uniongyrchol ac yn anuniongyrchol â’r broses. 

Cafwyd adborth cadarnhaol gan Aelodau Etholedig. Mae’r rhai sydd wedi dilyn yr hyfforddiant yn teimlo eu bod yn gallu ymgysylltu’n well â’r broses wrth i’w dealltwriaeth wella. Maent hefyd yn teimlo y gallant wneud penderfyniadau o ansawdd gwell gan fod eu gwybodaeth am reoli prosiectau wedi cynyddu.

 

Gareth Roach

Rheolwr Rhaglenni Strategol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 

E-bost: gareth.roach@conwy.gov.uk

Ffôn: 01492 576056

 

Darganfod dogfennau