Her Gymunedol - Cyngor Sir Gar

28 Tach 2012 - 12:00yb

Mae'r Cyngor yn gweithio i leihau ei ôl-troed carbon, ac hefyd yn annog trigolion i wneud yr un fath drwy ymgysylltu â chymunedau i gefnogi prosiectau a chynlluniau lleol i leihau carbon.

Mae Sir Gâr yn Gyngor wedi ei leoli yng Ngorllewin Cymru, sydd â dros 9,000 o aelodau staff ac arwynebedd tir o 2,372 cilomedr sgwar. Yn 2009, cynhaliodd y Cyngor ymarfer ymgynghori ac ymgysylltu dwys yng nghymuned fechan Glanyfferi er mwyn archwilio a nodi tystiolaeth o sut y gall ymgysylltu effeithiol newid ymwybyddiaeth ac ymddygiad pobl, er mwyn lleihau eu hôl-troed carbon.

Cymerodd y broses o gynllunio a pharatoi ar gyfer y fenter hon - o'r enw Byw Sir Gâr - nifer o fisoedd, a pharodd yr ymgyrch am fis (Tachwedd 2009). Yn dilyn gwerthusiad o'r cynllun peilot hwn, Iansiwyd Her Gymunedol Sir Gaerfyrddin gan Dywysog Cymru fel rhan o'r Ŵyl Start gyntaf yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Mae'n ymwneud â lleihau ein hôl-troed a'n heffaith ar y blaned. Mae'n dilyn y cynllun peilot a gynhaliwyd yng Nglanyfferi yn ystod 2009, ac mae'n fenter ar y cyd ar gyfer Cyngor Sir Gâr a phartneriaid. Mae'r Her yn agored i unrhyw unigolion a grwpiau yn y sir, a fydd yn cael y cyfle ac yn derbyn cefnogaeth i gefnogi eu datrysiadau dyfeisgar a Ileol eu hunain i'r heriau sydd yn ein hwynebu.

Datblygwyd yr ymgyrch beilot (Byw Sir Gâr) ar y cyd gan nifer o swyddogion o'r cyngor sir a sefydliadau partner, a chefnogaeth gan y Bartneriaeth Amgylcheddol, ac fe gafodd ei gynllunio a'i roi mewn Ile gyda grŵp o unigolion o fewn y gymuned. Ceisiodd fynd i'r afael â nifer o themâu cynaliadwyedd gan gynnwys gwastraff, ynni, trafnidiaeth, bwyd a bioamrywiaeth. Roedd cyhoeddusrwydd hefyd yn elfen allweddol o'r ymgyrch. Mae'r Her wedi cael ei datblygu fel menter ar y cyd, gyda nifer o grwpiau cymunedol yn bwydo i'r broses hyd yma. Derbyniodd pob Cyngor Tref a Chymuned wahoddiad i'r digwyddiad Iansio hefyd, gan eu bod yn cael eu ystyried fel partneriaid allweddol wrth helpu i gynnal prosiectau lleihau carbon yn Ileol.

Lleihau carbon a chynaliadwyedd yw rhai o brif flaenoriaethau'r Cyngor Sir a'r Bwrdd Gwasanaethau Lleol. Er mwyn darparu ein gobeithion, mae hi'n hanfodol ein bod yn ymwneud â'r gymuned ehangach. Mae hi hefyd yn agenda eang iawn sydd angen cyd-weithio o fewn yr awdurdod ac â phartneriaid. Bydd ymdrech wedi ei gydlynu yn cynnig nifer o fuddion yn cynnwys:

  • Codi ymwybyddiaeth o'r heriau a sut y gallai grwpiau gael mynediad at gefnogaeth er mwyn mynd i'r afael â hyn ar lefel leol;
  • Arddangos prosiectau cynaliadwyedd Ileol, o gynlluniau ynni adnewyddadwy i siopau cymunedol;
  • Lledaenu gwybodaeth ymhlith grwpiau eraill yn y sir, ac ysgogi grwpiau eraill i gymryd rhan;
  • Dysgu/gwella ymgysylltu - beth sydd yn gweithio a beth sydd ddim yn gweithio

Enw: Eurgain Powell
Teitl/Rôl: Cynghorydd Cynaliadwyedd
Sefydliad: Cyngor Sir Gâr
E-bost: ehpoweII@carmarthenshire.gov.uk
Rhif ffôn: 01267 224902

Darganfod dogfennau