Gwasanaethau Mamolaeth: Adolygiad Dilynol - Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan 2011

1 Chwef 2011 - 12:00yb

Ceir tystiolaeth glir bod gwelliannau angenrheidiol mewn gwasanaethau mamolaeth yn cael eu gwneud, ond mae angen cynnal y momentwm ac mae angen rhagor o waith i sicrhau bod gwasanaethau’n cael eu darparu yn unol â chynlluniau strategol cenedlaethol a lleol.

  • Cafwyd ffocws amlwg ar wella gwasanaethau mamolaeth, wedi’i ategu gan fframwaith rheoli clir a mwy o bwyslais ar waith tîm amlddisgyblaethol
  • Mae cynlluniau i ad-drefnu gwasanaethau yn cael eu datblygu
  • Mae gwell lefelau staffio a dulliau o reoli risg yn cynorthwyo i ddarparu gwasanaethau diogel ac effeithiol. Fodd bynnag, mae angen cymryd rhagor o gamau o ran hyfforddi ac arfarnu bydwragedd.
  • Mae’r gwasanaethau a gynigir ar draws y llwybr gofal mamolaeth yn gwella gyda llai o ymyriadau a mwy o gymorth ar gyfer bwydo ar y fron ond mae angen mynd i’r afael ag amrywiadau mewn trefniadau bydwreigiaeth cymunedol

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau