Grwpiau Ardal Aelodau - Cyngor Sir Ddinbych

3 Awst 2013 - 12:00yb

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi sefydlu Grwpiau Ardal Aelodau sy'n cynnig dulliau ymgysylltu a deialog â chymunedau ar Iawr gwlad. Megis cychwyn y maent ond mae'r Grwpiau Ardal Aelodau yn cynnig pob cyfle i Aelodau Etholedig gyd-drafod materion ar sail ddaearyddol. Mae ymgynghori o'r fath yn golygu y gallai adborth gan y gymuned ddylanwadu'n uniongyrchol ar drefniadau craffu'r Awdurdod a phartneriaethau. 

Byddai ymgysylltu o'r fath hefyd yn bwydo i mewn i brosesau gwneud penderfyniadau Cyngor Sir Ddinbych.

Nid yw'n gysyniad newydd, ond yn hytrach mae'n cynnig dull diddorol o ymgysylltu; materion Ileol yn cael eu trafod gan Aelodau Ileol. Mae'r Awdurdod wedi rhoi'r gorau i'w banel ddinasyddion, am nad oedd yn gynrychioliadol o'r gymuned, am nad oedd digon o bobl yn cymryd rhan, ac am ei fod yn gostus. Ystyriwyd bod Grwpiau Ardal Aelodau yn fodel newydd effeithiol o ymgysylltu â'r gymuned. Nodwyd bod model tebyg o grwpiau cymunedol wedi bod yn Ilwyddiannus ar ymweliad ag awdurdod yn Lloegr a chanddo ddemograffeg a chymunedau tebyg.

Mae pedair techneg yn rhan o ffocws gwaith Grwpiau Ardal Aelodau; hysbysu, ymgynghori, cynnwys a grymuso Aelodau Etholedig. Eu prif bwrpas yw:

  • codi materion cymunedol pwysig i'w hadolygu gan y Weithrediaeth, y Pwyllgorau Craffu a'r Cabinet;
  • dylanwadu ar brosesau corfforaethol, ariannol a chynllunio busnes y Cyngor;
  • llywio'r gwaith o ddatblygu'r 'Cynllun Mawr' (sy'n integreiddio gwasanaethau);
  • adolygu'r gwasanaethau a ddarperir yn yr ardal;
  • defnyddio data Ileol i gynllunio gwelliannau o fewn y gymuned fel y bydd yn diwallu ei hanghenion yn well;
  • argymell blaenoriaethu ariannu cyfalaf cymunedol;
  • argymell blaenoriaethau o ran gwella ffyrdd;
  • monitro'r gwaith o weithredu cynlluniau tref ac ardal a'u cysylltiadau â'r ardal ehangach (y CDLI a sicrhau bod cymunedau yn cael lleisio barn a'u bod yn gefnogol); a
  • gweithredu fel grŵp ymgynghori a lle y bo'n briodol, ystyried sut y gellir defnyddio asedau o fewn ardal yn y ffordd orau bosibl.

Mae cysylltiadau agos rhwng Grwpiau Ardal Aelodau a chynghorau tref a chymuned a fforymau cymunedol er mwyn sicrhau bod sianel effeithiol ar gyfer ymgysylltu parhaus â'r cyhoedd. Mae ganddynt hefyd gysylltiadau adrodd uniongyrchol â'r Cabinet, Pwyllgorau Craffu a'r Tîm Gweithredol Corfforaethol. Mae Grwpiau Aelodau Ardal yn strwythur diwygiedig o fodel daearyddol blaenorol a oedd yn cynnwys Aelodau a Swyddogion. Mae'r strvvythur newydd wedi cael ei ddiwygio i gwmpasu chwe ardal ddaearyddol. Mae'r rhain yn cynrychioli nodweddion cymunedol ledled y sir yn well ac yn cynnig dulliau ymgysylltu parhaus mwy effeithiol. 

Mae'r Grwpiau Ardal Aelodau wedi'u lleoli yn ardaloedd y Rhyl, Prestatyn, Elwy, Dinbych, Rhuthun a Dyffryn Dyfrdwy. Mae Pennaeth Gwasanaeth wedi cael ei benodi ar gyfer pob un o'r chwe grŵp er mwyn sicrhau y mabwysiadir ymagwedd gorfforaethol ac yr ymdrinnir â materion ar lefel uwch. Caiff cyfarfodydd eu cefnogi gan Swyddog Cydgysylltu, gyda chymorth gweinyddol priodol i gynnull cyfarfodydd, trefnu agendau a gweithredu ar faterion a godir. Cynhelir cyfarfodydd bob pythefnos, er mwyn sicrhau bod cysylltiadau priodol a strvvythurau eraill o fewn yr Awdurdod neu sefydliadau partner. Defnyddir data o broffiliau ardal a Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru, ynghyd â gwybodaeth gwasanaethau a phartneriaid am yr ardal, i sicrhau bod y trafodaethau yn canolbwyntio ar faterion allweddol sy'n effeithio ar yr ardal. Mae'r gwaith newydd ar gynlluniau tref hefyd yn nodwedd amlwg -
ystyriaethau Grwpiau Ardal Aelodau. Mae'n drefniant newydd o hyd ond mae cyfarfodydd Grwpiau Ardal Aelodau wedi cael croeso cynnes gan Aelodau a Swyddogion. Maent hefyd wedi rhoi dadansoddiad a thrafodaethau ffurfiol ar faterion sy'n codi sy'n berthnasol i'r ardal ddaearyddol benodol honno. Mae manteision y model hwn o ymgysylltu â'r gymuned yn cynnwys gwell ymgysylltu â chymunedau ar lefel leol yn barhaus wrth i Aelodau ganolbwyntio ar faterion Ileol. Mae hefyd yn gyfle i Aelodau gyfarfod ar sail ddaearyddol yn hytrach na sail sirol. Caiff adborth ar faterion Ileol ei fwydo i mewn i'r prosesau polisi a gwneud penderfyniadau. Mae hefyd yn cynnig gwell cyfleoedd i rymuso cymunedau i gynllunio gwasanaethau, diwallu anghenion Ileol a helpu i gynllunio ar gyfer y dyfodol.

Mae'r model ar gam cynnar yn ei ddatblygiad o hyd. Fodd bynnag, mae adolygiad o'i effeithiolrwydd cychwynnol wedi cael ei gynnal, gan arwain at rai mân newidiadau i'r fformat e.e. rheoli agendâu. Mae un cyfyngiad allweddol i'r model hwn o ymgysylltu; nid yw Grvvpiau Ardal Aelodau yn gorff gwneud penderfyniadau o fewn yr Awdurdod ac felly ni all wneud argymhellion i bwyllgorau ffurfiol eraill.

GaIIai'r cydsyniad gael ei addasu ar gyfer ardaloedd eraill, ond ymddengys ei fod yn fwy addas mewn awdurdod Ile mae cymysgedd o gymunedau gwledig a threfol amrywiol.

Enw: Alan Smith
Teitl/rôI: Pennaeth Cynllunio Busnes a Pherfformiad
Sefydliad: Cyngor Sir Ddinbych
E-bost: aIan.smith@denbighshire.gov.uk
Ffôn: 01824 706000

Darganfod dogfennau