Cynnal gwerth am arian yng ngwasanaeth yr heddlu yng Nghymru - Papur briffio ar gyfer y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

1 Medi 2010 - 10:37yb

Cynnal gwerth am arian yng ngwasanaeth yr heddlu yng Nghymru - Papur briffio ar gyfer y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Mae’r cyfarwyddyd hwn wedi’i gynhyrchu ar gyfer y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ac yn crynhoi’r allbynnau sy’n ymwneud yn benodol â Chymru o ran ein hadroddiad diweddar ledled y DU ar werth am arian o fewn y gwasanaeth heddlu – a gyflwynwyd ar y cyd gan Swyddfa Archwilio Cymru, y comisiwn Archwilio ac Arolygwyr Ei mawrhydi (HMIC).

Mae’r cyfarwyddyd yn nodi gwariant o £697 miliwn gan heddlu Cymru yn 2008-09, 51 y cant yn fwy mewn termau real nag ym 1997-98, o gymharu gyda’r 47 y cant o gynnydd mewn gwariant ar hyd a lled Lloegr a Chymru ac yn datgan y gellir amcangyfrif bod arbedion pedwar awdurdod heddlu Cymru rhwng £24 miliwn a £35 miliwn pob blwyddyn.

Hoffen ni gael eich adborth