Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf - Adroddiad Gwella Blynyddol 2014

11 Gorff 2014 - 11:50yb

Mae’r adroddiad yn ymdrin â threfniadau Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf (y Cyngor) i ddarparu a gwerthuso gwasanaethau mewn perthynas â 2012-14, ei waith i gynllunio gwelliant ar gyfer 2013-2014 a, chan ystyried y rhain, cofnoda gasgliad yr Archwilydd Cyffredinol o ran p’un a yw o’r farn y bydd y Cyngor  yn gwneud trefniadau i sicrhau gwelliant parhaus ar gyfer 2014-15.

Mae’r Cyngor yn ymateb yn dda i faterion a godwyd gan reoleiddwyr drwy lywio gwelliannau i’w wasanaethau addysg a’i wasanaethau cymdeithasol, ond mae’n wynebu her sylweddol i gyflawni targedau cenedlaethol ar gyfer ailgylchu gwastraff. Mae prosesau craffu ac adrodd ar berfformiad y Cyngor yn gwella er bod lle i werthuso’r cynnydd y mae’n ei wneud tuag at gyflawni ei amcanion gwella yn well. Erys trefniadau cynllunio ariannol strategol y Cyngor yn gadarn ond mae angen gwella’r broses o gyfathrebu ac ymgysylltu â dinasyddion ynghylch graddau uchelgeisiau gwella’r Cyngor ac effaith newidiadau i wasanaethau yn ei feysydd â blaenoriaeth. Mae’r Cyngor yn debygol o wneud trefniadau i sicrhau gwelliant parhaus ar gyfer 2014-15.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau