Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol

20 Maw 2020 - 10:00yb

Fe gynhaliom ni’r asesiad hwn am ein bod wedi adnabod cynaliadwyedd ariannol fel risg i allu cynghorau i sefydlu trefniadau priodol i sicrhau gwerth am arian o ran defnyddio adnoddau.

Be wnaethom canfod

Ar y cyfan, canfuom fel a ganlyn:

  • dros y blynyddoedd diwethaf mae defnydd y Cyngor o gronfeydd wrth gefn i ariannu ei gyllideb refeniw wedi lleihau eu lefelau’n sylweddol; a
  • mae’r Cyngor yn cydnabod bod hyn yn anghynaliadwy ac mae wedi cymryd camau i wella’i sefyllfa o ran alldro’r gyllideb a chyflawni arbedion.

Hoffen ni gael eich adborth