Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Adroddiad Gwella Blynyddol 2011

31 Ion 2011 - 8:49yb

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Adroddiad Gwella Blynyddol 2011

Bob blwyddyn, rhaid i’r Archwilydd Cyffredinol gyfl wyno adroddiad yn nodi pa mor dda y mae cynghorau, awdurdodau tân ac achub, a pharciau cenedlaethol Cymru yn cynllunio ar gyfer gwella ac yn darparu eu gwasanaethau. Gan ddefnyddio gwaith arolygiaethau perthnasol yng Nghymru, ynghyd â gwaith a gynhelir ar ei ran gan Swyddfa Archwilio Cymru, mae’r adroddiad hwn yn rhoi darlun o welliant dros y fl wyddyn ddiwethaf.

Yr asesiad gwella blynyddol yw’r prif ddarn o waith sy’n galluogi’r Archwilydd Cyffredinol i gyfl awni ei ddyletswyddau. Caiff yr asesiad gwella ei lywio gan asesiad sy’n edrych i’r dyfodol o’r tebygolrwydd y bydd awdurdod yn cydymffurfi o â’i ddyletswydd i wneud trefniadau i sicrhau gwelliant parhaus. Mae hefyd yn cynnwys asesiad ôl-weithredol i nodi a yw awdurdod wedi cyfl awni’r gwelliannau a gynlluniwyd ganddo er mwyn llunio barn ar hanes yr awdurdod o ran sicrhau gwelliant. Mae’r adroddiad hwn hefyd yn crynhoi casgliadau’r Archwilydd Cyffredinol ar hunanasesiad yr awdurdod o’i berfformiad.

Hoffen ni gael eich adborth