Cyfrifon Llywodraeth Leol 2012-13

9 Ion 2014 - 9:00yb

Mae hwn, fy nhrydydd adroddiad blynyddol ar gyfrifon cyrff llywodraeth leol, yn crynhoi canlyniadau gwaith archwilwyr yn 2012-13 yn y mathau canlynol o gyrff a archwilir yng Nghymru: Awdurdodau unedol, Cronfeydd pensiwn llywodraeth leol, Comisiynwyr heddlu a throseddu a phrif gwnstabliaid, Awdurdodau tân ac achub, Awdurdodau parciau cenedlaethol ac Cyd-bwyllgorau.

Ar y cyfan, roedd ansawdd y cyfrifon a’r papurau gwaith ategol wedi gwella ers 2011-12. Er hynny, mewn amryw o achosion, roedd yr ansawdd wedi dirywio ac mae angen gwneud gwelliannau mewn rhai meysydd o hyd.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau