Cyflog a Phensiynau Uwch-swyddogion - Cyngor Sir Caerfyrddin - Adroddiad er Budd y Cyhoedd

30 Ion 2014 - 9:00yb

Cyhoeddir yr adroddiad hwn er budd y cyhoedd dan adran 22 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 (Deddf 2004). Mae’r Ddeddf yn ei gwneud hi’n ofynnol i mi ystyried a ddylwn i, er budd y cyhoedd, ysgrifennu adroddiad ar unrhyw fater a ddaw i’m sylw yn ystod yr archwiliad, er mwyn i gorff archwilio ei ystyried neu ei ddwyn i sylw’r cyhoedd.

Rwyf wedi cyhoeddi’r adroddiad hwn er mwyn tynnu sylw’r cyhoedd at benderfyniad a wnaeth Cyngor Sir Caerfyrddin (y Cyngor) a oedd, yn fy marn i, yn anghyfreithlon. Ni all y Cyngor ddefnyddio ei bwerau i bennu cydnabyddiaeth ariannol resymol er mwyn osgoi neu liniaru effaith deddfwriaeth bensiynau. Yn ogystal, roedd methiannau mewn trefniadau llywodraethu a diffygion o ran y prosesau a ddefnyddiwyd i bennu cyflog
uwch-swyddogion hefyd yn golygu bod y penderfyniad yn anghyfreithlon. Credaf ei bod yn bwysig bod y cyhoedd yn gwbl ymwybodol o’r digwyddiadau o fewn y Cyngor. Rwyf hefyd o’r farn ei bod yn briodol rhoi cyfle i’r Cyngor egluro’r camau pwysig a gymerwyd ganddo i wella ei drefniadau llywodraethu a lleihau’r risg y caiff methiannau o’r fath eu hailadrodd.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau