Comisiwn Coedwigaeth Cymru - Arian Cyhoeddus Coetir Ffynone a Chilgwyn

17 Awst 2010 - 10:37yb

Comisiwn Coedwigaeth Cymru - Arian Cyhoeddus Coetir Ffynone a Chilgwyn

Ym mis Gorffennaf 2009, cysylltodd aelodau o'r gymuned leol a Chadeirydd Pwyllgor Deisebau'r Cynulliad Cenedlaethol â ni ar sail gohebiaeth debyg i ohebiaeth a anfonwyd at y pwyllgor. I grynhoi, y prif bryderon oedd bod yna fethiannau difrifol mewn cysylltiad â'r grant a ddyfarnwyd i Calon megis: dyfarnu grant a lywiwyd ar gyfer grwpiau cymunedol i gwmni preifat heb ymgynghoriad cymunedol cyn dyfarnu’r grant; bod llawer o'r wybodaeth a ddarparwyd i ategu'r cais am arian yn camarwain yn fwriadol, yn camliwio ac yn anghywir; nad oedd y broses grant yn dryloyw. Mewn ymateb i'r pryderon hyn rydym wedi ystyried a oedd yr arian cyhoeddus a ddyfarnwyd i Calon gan y Comisiwn yn briodol, yn ddiduedd ac yn unol â'r meini prawf y cytunwyd arnynt.

Rydym wedi dod i'r casgliad bod yr arian i Calon wedi bodloni amodau lefel uchel y cynllun grant, ond nad oedd meini prawf na gweithdrefnau'r cynllun ar gyfer adolygu
ceisiadau yn ddigon cadarn, gan gynyddu'r risg na ellir diogelu'r buddsoddiad cyhoeddus sylweddol hwn.

Hoffen ni gael eich adborth