Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro Moderneiddio Tâl 2011

6 Medi 2011 - 10:02yb

Paratowyd y ddogfen hon at ddefnydd mewnol Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro fel rhan o'r gwaith a gyflawnir yn unol â swyddogaethau statudol, y Cod Ymarfer Archwilio ac Arolygu a'r Datganiad o Gyfrifoldebau a gyhoeddwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Canfuwyd nad yw Bwrdd Iechyd y Brifysgol yn cyflawni buddiannau bwriadedig contract y meddygon ymgynghorol hyd yma, yn bennaf o ganlyniad i ddull cynllunio swyddi aneffeithiol, ond dylai'r fframwaith newydd sy'n cael ei gyflwyno arwain at y gwelliannau angenrheidiol os caiff ei weithredu'n llwyddiannus. Daethom i'r casgliad hwn oherwydd: 

  • yn y gorffennol, nid oedd y dull o gynllunio swyddi yn ddigon cadarn, sy'n golygu nad ymdriniwyd â llawer o'r materion a gododd; 
  • mae Bwrdd Iechyd y Brifysgol wedi cymryd camau i atgyfnerthu ei drefniadau cynllunio swyddi; ac 
  • mae rhwystrau yn bodoli o hyd a all rwystro Bwrdd Iechyd y Brifysgol rhag cyflawni potensial llawn contract y meddygon ymgynghorol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau