Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro Llythyr Archwilio Blynyddol 2009-10

5 Ion 2011 - 9:02yb

Mae'r Llythyr Archwilio Blynyddol interim hwn i Fwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro (y Bwrdd Iechyd) yn ymwneud â'm harchwiliadau terfynol o'i gyrff rhagflaenol ar gyfer y cyfnod o chwe mis hyd at 30 Medi 2009. Nodwyd y gwaith y sonnir amdano yn y llythyr yn y strategaethau archwilio y cytunwyd arnynt ar gyfer y sefydliadau canlynol: 

  • Ymddiriedolaeth GIG Caerdydd a’r Fro 
  • Bwrdd Iechyd Lleol Caerdydd 
  • Bwrdd Iechyd Lleol Bro Morgannwg

Ar sail fy ngwaith archwilio ariannol deuthum i'r casgliad bod adnoddau'r cyrff rhagflaenol, ym mhob ffordd berthnasol, wedi cael eu defnyddio'n briodol a rhoddwyd cyfrif priodol amdanynt ar gyfer y cyfnod o chwe mis a ddaeth i ben 30 Medi 2009, ond roedd angen addasu cyfrifon yr Ymddiriedolaeth yn sylweddol o ran asedau sefydlog: 

  • paratowyd cyfrifon chwe mis y cyrff rhagflaenol yn briodol ac roeddent yn gywir ym mhob ffordd berthnasol, ond addaswyd y farn archwilio yn sgîl materion o ran hawliadau gofal iechyd parhaus a bywyd asedau a dibrisiant; 
  • dengys sefyllfa ariannol y gymuned iechyd adeg ei diddymu, a'r hyn a ragwelwyd hyd at ddiwedd y flwyddyn, bod risgiau ariannol sylweddol y mae angen i'r Bwrdd Iechyd fynd i'r afael â hwy yn ystod 2010 a thu hwnt; ac
  • roedd systemau ariannol pwysig y cyrff rhagflaenol yn gyffredinol addas at y diben, ond nodwyd materion o ran hawliadau gofal iechyd parhaus a chyfrifyddu cyfalaf. 

 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau