Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro Adroddiad Archwilio Blynyddol 2012

20 Chwef 2013 - 9:02yb

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi fy nghanfyddiadau o'r gwaith archwilio rwyf wedi'i wneud ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro (y Bwrdd Iechyd) yn ystod 2012. 

 

Rwyf wedi rhoi barn ddiamod ar ddatganiadau ariannol y Bwrdd Iechyd ar gyfer 2011-12, er i mi dynnu sylw swyddogion a'r Pwyllgor Archwilio at sawl mater wrth wneud 
hynny. Ymhlith y rhain mae gwella rheolaethau mewnol ac arferion cyfrifyddu ar gyfer stoc theatrau, sicrhau hynt hawliadau gofal iechyd parhaus er mwyn llywio'r 
ddarpariaeth gysylltiedig yn well a sicrhau bod gofynion taliadau'r sector cyhoeddus a datgelu cyflog canolrifol Hutton yn cael eu bodloni. 

 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau