Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro Adroddiad Archwilio Blynyddol 2010

24 Maw 2011 - 9:02yb

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi'r canfyddiadau o'r gwaith archwilio rwyf wedi'i gyflawni ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro (y Bwrdd Iechyd) ddiwedd 2009 a thrwy gydol 2010. 

 

Rwyf wedi rhoi barn ddiamod ar ddatganiadau ariannol y Bwrdd Iechyd, er i mi dynnu sylw swyddogion a'r Pwyllgor Archwilio at sawl mater wrth wneud hynny. Drwy fy ngwaith ar archwilio cyfrifon, rwyf wedi rhoi barn ddiamod ar ddatganiadau ariannol y Bwrdd Iechyd. Deuthum hefyd i'r casgliadau canlynol: 

  • paratowyd cyfrifon y Bwrdd yn briodol ac roeddent yn gywir ym mhob ffordd berthnasol; 
  • llwyddodd y Bwrdd i fantoli'r gyllideb ar ddiwedd 2009-10, ond dim ond yn sgîl arian untro ychwanegol gan Lywodraeth y Cynulliad; 
  • roedd gan y Bwrdd amgylchedd rheolaeth fewnol effeithiol i leihau'r risg o gamddatganiadau perthnasol yn y Datganiadau Ariannol; 
  • roedd systemau ariannol a chyfrifyddu pwysig y Bwrdd yn cael eu rheoli a'u gweithredu'n briodol, yn ôl y bwriad, er bod nifer o wendidau system y mae angen i reolwyr weithredu arnynt. 

 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau