Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Rheolaeth cyflyrau cronig a gofal heb ei drefnu 2012

13 Chwef 2013 - 9:02yb

Paratowyd y ddogfen hon i’w defnyddio’n fewnol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr fel rhan o waith a wneir yn unol â swyddogaethau statudol, y Cod Ymarfer Archwilio a’r Datganiad o Gyfrifoldebau a gyhoeddwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. 

 

Dyma ein prif gasgliad: Mae gwasanaethau gofal heb ei drefnu o dan bwysau o hyd ac mae gwasanaethau cyflyrau cronig yn dal i fod yn dameidiog a heb eu datblygu digon: 
mae cynnydd wrth weithredu dull systemau cyfan yn cael ei lesteirio gan gymhlethdod strwythurau mewnol a phartneriaethau, ymgysylltu clinigol annigonol a chynlluniau i  weithredu model cynhwysfawr nad ydynt wedi cael eu datblygu digon. 

 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau