Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Adroddiad Archwilio Blynyddol 2011

2 Chwef 2012 - 9:02yb

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi fy nghanfyddiadau o'r gwaith archwilio a wnaed gennyf ym Mwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr (y Bwrdd Iechyd) yn ystod 2011. 

 

Rwyf wedi rhoi barn ddiamod ar ddatganiadau ariannol 2010-11 y Bwrdd Iechyd, er i mi dynnu sylw swyddogion a'r Pwyllgor Archwilio at sawl mater wrth wneud hynny. Ymhlith y rhain mae parhau i ddatblygu prosesau i ddangos yn llawn bod costau staff a gyfalafwyd wedi'u cyfalafu'n briodol a datblygu systemau, fel holl gyrff eraill y GIG yng Nghymru, i nodi gwerth elfennau o eiddo, offer a chyfarpar a ddisodlwyd a rhoi cyfrif amdanynt fel mater o drefn. 

 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau