Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr - Adolygiad dilynol ynghylch caffael

1 Chwef 2016 - 11:40yb

Mae’r adroddiad hwn yn dilyn ein hadroddiad blaneorol ar gaffael ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a gyhoeddwyd yn 2013, daethom i’r casgliad fod y Bwrdd Iechyd wedi mynd yn groes i’w CASau ei hun o ran tri chontract ymgynghori a oedd yn werth cyfanswm o tua £97,000. Mae’r adroddiad dilynol hwn yn gofyn ‘A yw’r ceisiadau i hepgor gweithdrefnau CASau yn cael eu dilyn ac a yw ein hargymhellion archwilio blaenorol wedi cael eu rhoi ar waith?’

Yn seiliedig ar ganlyniadau’r profion archwilio hyn, ein casgliadau cyffredinol yw bod y Bwrdd Iechyd wedi mynd yn groes i reolaethau mewnol wrth ddyfarnu sawl contract. Torrodd reolau caffael yr Undeb Ewropeaidd mewn tri achos ac mae perygl iddo wneud hynny mewn pedwerydd achos. Yn ein barn ni mae osgoi gweithdrefnau caffael yn tanseilio safonau proffesiynol a llywodraethu da ac yn peri risg i enw da’r Bwrdd. Yn ychwanegol at hyn, nodwyd diffygion yn Offeryn Olrhain Argymhellion y Pwyllgor Archwilio.

Canfuwyd yn benodol:

  • Nad yw’r weithdrefn ar gyfer hepgor CASau bob amser yn cael ei defnyddio’n briodol.

  • Bod staff y Bwrdd Iechyd wedi mynd yn groes i CASau a Chynllun Dirprwyo ffurfiol y Bwrdd wrth awdurdodi hepgoriadau CASau

  • Y dylai staff y Bwrdd Iechyd fod wedi ystyried tendrau trwy weithdrefnau caffael Cyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd mewn rhai achosion; aeth tri achos y tu hwnt i drothwy Cyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd ac mae pedwerydd mewn perygl o wneud hynny.

  • Er bod staff y Bwrdd Iechyd wedi esbonio rhesymau y gellid efallai eu deall am y diffyg cydymffurfio a nodwyd yn y rhan fwyaf o achosion, ceir cyfleoedd i gryfhau llywodraethu a gwella tryloywder y broses o wneud penderfyniadau.

  • Roedd diffygion yn yr Offeryn Olrhain Argymhellion yn golygu bod y sicrwydd a roddwyd ynglŷn â rhoi ein hargymhellion caffael blaenorol ar waith yn anghywir, ond mae gwaith y Bwrdd Iechyd o ddiwygio ei broses olrhain yn mynd rhagddo’n dda.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau