Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr - Adroddiad Archwilio Blynyddol 2014

30 Ion 2015 - 11:34yb

Mae'r archwiliad wedi canolbwyntio ar flaenoriaethau strategol yn ogystal â'r risgiau ariannol a gweithredol sylweddol sy'n wynebu'r bwrdd iechyd.

Daeth yr archwilydd i'r casgliadau canlynol:

  • paratowyd cyfrifon y Bwrdd Iechyd yn briodol ac roeddent yn gywir ym mhob ffordd berthnasol 
  • roedd gan y Bwrdd Iechyd amgylchedd rheoli effeithiol i leihau'r risg o gamddatganiadau perthnasol yn y datganiadau ariannol, ac
  • roedd systemau ariannol a chyfrifyddu pwysig y Bwrdd Iechyd yn cael eu rheoli'n briodol ac yn gweithredu yn ôl y bwriad, er bod rhai gwendidau yn y systemau y mae angen i reolwyr weithredu arnynt.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau